Ga naar het Beleidsplan 2019 

Beleidsplan Eldad community 

INLEIDING

In dit beleidsplan wordt ingegaan op het actuele beleid van Eldad community voor 2018. Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks worden aangepast.

Naam en contactgegevens:

Naam: Eldad community

Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 30, 6713MC Ede

Postadres: Karssenstraat 40, 6717 MT Ede

email: info@eldad.nl

website https://eldad.nl

Bankrekening nummer NL97 INGB 0000 677 177

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 09218627

RSIN/fiscaal nummer  822106310

Eldad community is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend naar Nederlands recht. Het kerkgenootschap is opgericht in 1989 en in 2009 als Eldad ingeschreven bij de KvK.

GRONDSLAG EN DOELSTELLING

Eldad community heeft als doelstelling de verkondiging van het evangelie van het nieuwe verbond op grond van de persoon van Jezus Christus en op grond van het door de Heilige Geest geïnspireerde profetische woord -de bijbel, die het schriftelijke verslag van Gods verbondsreis met de mensheid is- en de daaruit voortvloeiende verbindende geloofsovertuigingen van dat nieuwe verbond, het betere verbond!

Eldad community heeft een positieve toekomstverwachting. Wij geloven dat het verschil tussen goed en kwaad steeds duidelijker zichtbaar zal worden en veel mensen tot geloof zullen komen.

De missie

Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader.

De Visie

Het meebouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur in welke mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld.

Eldad community maakt deze missie en visie concreet door:

 • het organiseren van samenkomsten, zowel wekelijks als aanvullend indien gewenst;
 • het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie.

Het karakter van de samenkomsten en de activiteiten van Eldad community kennen de volgende prioriteit:

 • Het richten van de focus op de merkbare aanwezigheid van God.
 • Het scheppen van gelegenheid om Zijn woorden te ontvangen en te beantwoorden.
 • Het scheppen van gelegenheid voor het ontvangen van heelheid en gezondheid naar geest, ziel en lichaam.
 • Het scheppen van gelegenheid dat mensen elkaar geestelijk en fysiek kunnen ontmoeten,

De formele organisatievorm van Eldad community is kerkgenootschap. Het karakter wordt echter gekenmerkt door een familie-cultuur naar bijbels voorbeeld in het nieuwe verbond.

BELEID VOOR 2018

Het beleid voor 2018 kent twee pijlers. Ten eerste de voorzetting van het lange termijnbeleid.

 1. Het beleid van de afgelopen jaren, voortkomend uit de missie en visie, zal worden voortgezet.
 2. Ten tweede het korte termijnbeleid specifiek gericht op het jaar 2018 waarin het apostolisch leiderschap voor 2018 nadruk heeft gelegd op het thema “groeien in genade” om te komen tot een doorbraak in de ontwikkeling van de Eldad community.

Het lange termijn beleid

Het lange termijnbeleid wordt voortgezet middels de volgende activiteiten:

 • Stimuleren en ondersteunen van “het koesteren van de aanwezigheid van God”.
 • Blijvende aandacht geven voor het gemeenteleven als familie.
 • Het continueren van onze focus op de apostolische opdracht voor een positieve cultuurverandering.
 • Een verdere uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur met nadruk op de doorontwikkeling van het leiderschap voor de ontwikkeling van de gemeente als kerk en bestuursvorm vanuit apostolisch profetisch perspectief.
 • Het aangaan en verdiepen van de internationale relaties middels o.a. het Global Legacy (GL) en de New Covenant Movement (NCM).
 • Het versterken van de bestaande teams en bedieningen van de Eldad community.

De bovenstaande activiteiten worden concreet uitgevoerd in:

Reguliere samenkomsten, teambijeenkomsten en vergaderingen van het bestuur:

Ten behoeve van het beleid worden alle gangbare wekelijkse activiteiten rond de zondagse    samenkomst, de trainingen en toerusting en de teambijeenkomsten voortgezet en/of uitgebreid.

Het leiders team genaamd suvat team komt drie-wekelijks bijeen, het bestuur komt zes-wekelijks bijeen.

Het dienen van onze omgeving:

 • In het ondersteunen en stimuleren van de deelnemers van Eldad community in het hebben van impact op hun directe omgeving.

Met op aanvraag:

 • mentorschap aan leiders en gemeenten/gemeenschappen door apostolisch leiderschap;
 • het ondersteunen van andere leiders/gemeenten bij de vernieuwing van hun gemeentecultuur door het gebruik van de Apostolische Strategische Planning Toolkit.

De uitvoering van het onderwijs van de Welton Academy middels het Eldad lab:
In 2018 zijn er ontwikkelingen geweest bij de Welton Academy die een aanpassing van het beleid vragen. Eldad wil graag het goede van het gegeven onderwijs voortzetten, hiervoor zijn we plannen aan het maken.”

 • Opnieuw starten van het onderwijs via de Welton Academy; eerste jaar en opstart van het tweede jaar.
 • Verder vertaling van boeken van Jonathan Welton, o.a. “Equipping the equippers” en “Understanding the seven churches of revelation”.
 • Gastheer zijn voor de Europese Apostolische Welton Summit.

Activiteiten ontplooien in het kader van het contact met BSSM school uit Redding (CA – USA):

 • Stageplaats aanbieden voor 3e jaars BSSM studenten bij Eldad community.
 • Het BSSM-team ontvangen en daarmee o.a. weer op de uitnodiging van het Streek (Middelbare school) activiteiten ondersteunen. Voorjaar 2018.

De ondersteuning/begeleiding aan huwelijken en gezinnen:

 • Deelname aan de landelijke huwelijks en single life workshops (nl):
  • deelname aan seminar over opvoeding voor ouders, jeugdwerkers en zorgverleners;
  • deelname aan seminar ouders en kinderwerk.

Het korte termijn beleid 2018

In december 2017 is door de apostolisch leiderschap richting gegeven aan de ontwikkeling van Eldad community op basis van een profetisch woord en de uitwerking daarvan met een vijftal aandachtspunten die door de bediening van Seth Dahl zijn verwoord.

Het aangegeven thema van 2018 is groeien in genade met verwachting van een doorbraak.

De aandachtspunten zijn samengevat:

 • Laat je horen (geluidsdemper er af).
 • De Heer geeft toegang tot wat je wel zag maar niet kon pakken. (gaashek).
 • Werk vanuit rust (remote control).
 • Laat de geest stromen door mensen zoals God ze ziet (bever knaagt de dam door).
 • Door wat God over je zegt heb je de toestemming om iets volkomen anders te doen dan gebruikelijk.

Het thema en de aandachtspunten worden concreet door:

 • Uitwerking in de prediking;
 • Toepassing in de teams;
 • Het opstellen van een communicatieplan voor Eldad community en de uitvoering daarvan;
 • Het realiseren van een nieuwe website.

ORGANISATIE

Het leiderschap wordt vormgeven door:

 • een apostolisch leiderschapsechtpaar, tevens voorgangersechtpaar, met een overkoepelende verantwoordelijkheid voor de Eldad community en een internationale oriëntatie vanuit de beschreven doelstellingen;
 • het suvat team met de teamleiders van de diverse teams gericht op de geestelijke ontwikkeling en ondersteuning van alle deelnemers van Eldad community;
 • een bestuur met een secretaris, een penningmeester en een voorzitter gericht op de vertaling van beleid naar uitvoering.

Buiten de Eldad community is er een betrokken raad van aanbeveling bestaande uit geestelijk leiders van verschillende kerkgemeenschappen welke gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op vraagstukken betreffende de Eldad community.

Het suvat team, het bestuur en de raad van aanbeveling ontvangen geen honorarium en declareren geen onkosten voor hun werkzaamheden. Het voorgangersechtpaar maakt geen deel uit van het bestuur.

Vanuit de familie-cultuur worden alle betrokkenen bij Eldad community als gelijkwaardige deelnemers beschouwd met een in de statuten vastgelegde verantwoordelijkheid voor de leiders binnen de teams en bestuur.

Binnen Eldad community zijn de volgende teams actief:

 • Aanbiddingsteam
 • Eldad Lab
 • Huwelijk en gezin
 • Logistiek
 • Ministry team
 • Outreach team
 • Onderwijs
 • Prophetic culture
 • Sozo team
 • Speelstad team
 • Speldad team
 • Suvat team
 • Vertaal team
 • Welkomst team

FINANCIEN

Afwezigheid van winstoogmerk

Eldad community heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de doelstelling van het kerkgenootschap te verwezenlijken.

Werving en beheer van gelden

Eldad community verwerft haar inkomen door giften van particulieren, welke aan de kerk deelnemen. Hiertoe worden op de zondagse bijeenkomsten collecten gehouden tevens worden giften ontvangen welke digitaal worden overgemaakt.

Tevens worden er activiteiten georganiseerd waar een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers als tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

Beheer van vermogen

Eldad community heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct aangewend aan de doelen van Eldad community. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor doelen op de middellange termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. Onttrekkingen van de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel waartoe de bestemmingsreserve is gevormd en/of op aangeven van Bestuur.

Het financieel instrument “beleggen” wordt op dit moment niet door Eldad community gebruikt.

Bestedingenbeleid

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting wordt vastgesteld door het bestuur. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Om aan de visie invulling te geven, de plannen uit te voeren en de doelen te behalen is in de gemeente een voorgangersechtpaar werkzaam. De meeste beschikbare middelen worden hiervoor aangewend.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Apostolische Strategische Planning Toolkit (ASP)

De ASP toolkit is een hulpmiddel voor geestelijk leiders om de cultuur, structuur en het doel van hun organisatie te bepalen.

Eldad Lab

Eldad lab is het team van Eldad community dat het onderwijs van de Welton Academy volgt en ondersteunt.

BSSM school

BSSM staat voor Bethel School of Supernatural Ministry. Een opleiding vanuit de Bethelkerk in CA-USA met een internationaal studentenbestand.

Global Legacy (GL)

GL is een bediening vanuit de Bethelkerk in CA-USA , een relationeel netwerk van internationale leiders voor kennisdeling en ondersteuning.

Ministry team

Het ministry team van Eldad community biedt voorbede en gesprek voor persoonlijk herstel in ieder opzicht.

New Covenant Movement (NCM)

NCM is een apostolisch relationeel netwerk vanuit de Welton Academy.

Prophetic Culture

Prophetic Culture is een serie bijeenkomsten van Eldad community waar deelnemers onderwijs en training ontvangen in het omgaan van de gaven van de Geest.

Single Life workshops (NHM.nl)

Een workshop gericht op alleenstaande personen en hun relaties.

Sozo team

Sozo is een Grieks woord en betekent redding, genezing en bevrijding en is de naam voor het team met deze bediening.

Speelstad

Speelstad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor baby’s en peuters.

Speldad

Speldad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor kinderen.

Suvat team

Suvat is de wiskundige term voor verandering en versnelling. Het suvat team is de naam van het leidersteam bestaande uit de geestelijke leiders van de teams van Eldad community.

Welton Academy

Welton Academy is de door Jonathan Welton opgerichte online bijbelschool opleiding, genaamd Supernatural Bible School (SBS).