Beleidsplan Eldad community 

INLEIDING

In dit beleidsplan wordt ingegaan op het actuele beleid van de Eldad community voor 2019.           Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks worden aangepast.

Naam en contactgegevens:

Naam: Eldad community

Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 30, 6713MC Ede

Postadres: Karssenstraat 40, 6717 MT Ede

email: info@eldad.nl

website https://eldad.nl

Bankrekening nummer NL97 INGB 0000 677 177

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 09218627

RSIN/fiscaal nummer  822106310

Eldad community is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend naar Nederlands recht. Het kerkgenootschap is opgericht in 1989 en in 2009 als Eldad ingeschreven bij de KvK.

GRONDSLAG EN DOELSTELLING

Eldad community heeft als doelstelling de verkondiging van het evangelie van het nieuwe verbond op grond van de persoon van Jezus Christus en op grond van het door de Heilige Geest geïnspireerde profetische woord -de bijbel, die het schriftelijke verslag van Gods verbondsreis met de mensheid is- en de daaruit voortvloeiende verbindende geloofsovertuigingen van dat nieuwe verbond, het betere verbond!

Eldad community heeft een positieve toekomstverwachting voor mens en samenleving.

De missie

Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader.

De Visie

Het meebouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur in welke mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld.

Eldad community maakt deze missie en visie concreet door:

 • het organiseren van samenkomsten, zowel wekelijks als aanvullend indien gewenst;
 • het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie.

Het karakter van de samenkomsten en de activiteiten van Eldad community kennen de volgende prioriteit:

 • Het richten van de focus op de merkbare aanwezigheid van God.
 • Het scheppen van gelegenheid om Zijn woorden te ontvangen en te beantwoorden.
 • Het scheppen van gelegenheid voor het ontvangen van heelheid en gezondheid naar geest, ziel en lichaam.
 • Het scheppen van gelegenheid dat mensen elkaar geestelijk en fysiek kunnen ontmoeten,

De formele organisatievorm van Eldad community is kerkgenootschap. Het karakter wordt echter gekenmerkt door een familie-cultuur naar bijbels voorbeeld in het nieuwe verbond.

BELEID VOOR 2019

Het beleid voor 2019 kent twee pijlers. Ten eerste de voorzetting van het lange termijnbeleid.

 1. Het beleid van de afgelopen jaren, voortkomend uit de missie en visie, zal worden
 2. Ten tweede het korte termijnbeleid voortgaande op het beleid van 2018 nu specifiek gericht op het jaar 2019 waarin het apostolisch leiderschap voor 2019 nadruk heeft gelegd op het thema ‘New Beginnings’.

Het lange termijn beleid

Het lange termijnbeleid wordt voortgezet middels de volgende activiteiten:

 • Stimuleren en ondersteunen van “het koesteren van de aanwezigheid van God”.
 • Blijvende aandacht geven voor het gemeenteleven als familie.
 • Het continueren van onze focus op de apostolische opdracht voor een positieve cultuurverandering.
 • Het verder aangaan en verdiepen van de internationale relatie’s
 • Het versterken van de bestaande teams en bedieningen van de Eldad community.
 • Een verdere uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur met nadruk op de doorontwikkeling van het leiderschap voor de ontwikkeling van de gemeente als kerk en bestuursvorm vanuit apostolisch-profetisch perspectief.

De bovenstaande activiteiten worden concreet uitgevoerd in:

Reguliere samenkomsten, teambijeenkomsten en vergaderingen van het bestuur:

Ten behoeve van het beleid worden alle gangbare wekelijkse activiteiten rond de zondagse samenkomst, de trainingen en toerusting en de teambijeenkomsten voortgezet en/of uitgebreid.

Het leiders team genaamd Suvat team komt drie-wekelijks bijeen, het bestuur komt zes-wekelijks bijeen.

Het dienen van onze omgeving:

 • In het ondersteunen en stimuleren van de deelnemers van de Eldad community in het hebben van impact op hun directe werk en leef omgeving.

 

Met op aanvraag:

 • mentorschap aan leiders en gemeenten/gemeenschappen door ons apostolisch leiderschap;
 • het ondersteunen van andere leiders/gemeenten bij de vernieuwing van hun gemeentecultuur door het gebruik van de Apostolische Strategische Planning Toolkit.
 • Het aanbieden van onderwijs vanuit het onderwijs team, zoals onderwijs avonden over het Betere Verbond.

 

De uitvoering van het onderwijs van de Welton Academy middels het Eldad lab:
In 2018 zijn er ontwikkelingen geweest bij de Welton Academy die een aanpassing van het beleid vragen. Het Eldad Lab wil graag het goede van het gegeven onderwijs voortzetten, en hiervoor worden plannen gemaakt o.a. door:

 • De vertaling en ondertiteling van bestaande onderwijs video’s (onder andere van Jonathan Welton) en het beschikbaar maken van de vertaling van het boek “Equipping the Equippers” getiteld: “De Mythe van het Voorgangerschap”

 

De ondersteuning/begeleiding aan huwelijken en gezinnen:

 • deelname aan seminar over opvoeding voor ouders, jeugdwerkers en zorgverleners;
 • deelname aan seminar ouders en kinderwerk.

Het korte termijn beleid 2019

Na het aangegeven thema van 2018 om te groeien in genade met verwachting van doorbraak is voor 2019 het thema ‘New Beginnings’.

Een duidelijke realisatie hiervan zien we in het beleid omtrent de nieuwe organisatiestructuur:

tijdens de gehouden gemeentevergadering op 12 februari 2019 is er publiekelijk bekend gemaakt dat het leiderschap én daarmee ook de veranderde structuur van de Eldad Community verder gestalte zal krijgen.

De Eldad Community bestaat dit jaar 30 jaar en is al die tijd geleid door Gerard en Gerda Keurentjes. Zij zullen de komende tijd een stap opzij gaan nemen.

Het leiderschap zal dan meer en meer ingevuld gaan worden door Patrick en Lisan Witte.

En met deze overgang zal er ook nog meer nadruk komen te liggen bij het functioneren van het leiderschap in de gemeente als team, waarin de vijfvoudige bediening als leidraad geldt.

En zoals aangegeven is dit proces al geruime tijd in ontwikkeling. Binnen de Eldad Community zijn we in het verleden (2011-2012) gestart met een Apostolisch Strategisch Plan. Hierin staan onder andere relatie en het erkennen en ontvangen van elkaars kwaliteiten in ieders bediening centraal. Het apostolisch leiderschap dat door Gerard en Gerda vervuld werd, wordt herkend in Patrick en Lisan en is door henzelf, het leiderschapsteam en het bestuur beaamd. Het leiderschapsteam (genaamd ‘Suvat’) zal hierin nog meer als team de totale breedte van de Eldad Community als        kerk-zijn invullen. De overgang is dus niet alleen het veranderen van het leiderschap in de persoon, maar ook in de rol.

De overdracht is een proces, waarbij Gerard en Gerda samen met Patrick en Lisan het tempo bepalen. Patrick en Lisan gaan hierin hun eigen plek innemen, waarbij zij gaandeweg hun eigen kleur aan de Eldad Community gaan geven. De persoonlijkheden zijn anders, maar het DNA van het leiderschap is en blijft hetzelfde. De richting van de Eldad Community als kerk is en blijft wat we in God geloven en herkennen en de Heilige Geest ons geeft.

Op basis van de beleidsplannen van de diverse teams is er voor 2019 de volgende focus van beleid:

 • Logistiek: elke zondag
  • aandacht voor inrichting locatie
 • Aanbidding: elke zondag
  • Daarnaast wekelijkse (open) aanbidding-, onderwijs- en oefenavonden
 • Speelstad en SpelDad: meerdere zondagen per maand een programma voor kinderen:
  • Eerste zondag: familiedienst in reguliere samenkomst (tot nader orde)
  • Tweede tot en met vierde zondag: Speelstad en SpelDad bijeenkomsten voor baby’s, peuters, kleuters en kinderen (op termijn tieners)
  • Eventueel vijfde zondag: Speelstad bijeenkomst voor peuters
 • Welkom en gastvrijheid: aandacht voor betrokkenheid bij de community door o.a.:
  • Twee keer per jaar aanbieden kennismakingsavonden (drie avonden per keer)
  • Community activiteiten dit jaar in het bijzonder in het teken van het dertigjarig jubileum van Eldad community
 • Onderwijs: aanbod van thematische avonden:
  • Afronding introductiecursus Betere Verbond (voorjaar)
  • Serie a.d.h.v. de twaalf cultuurthema’s (rest van 2019)
  • Naar behoefte: herhaling introductiecursus Betere Verbond (najaar)
 • Onderweg in Liefde: aanbod thematische avonden voor huwelijk en gezin:
  • Serie onderwijsavonden over opvoeding (voorjaar)
  • Serie onderwijsavonden over huwelijk (najaar)
 • Ministry: toerusting en training

ORGANISATIE

Het leiderschap wordt vormgeven door:

 • een apostolisch leiderschapsechtpaar, tevens voorgangersechtpaar, met een overkoepelende verantwoordelijkheid voor de Eldad community en een internationale oriëntatie vanuit de beschreven doelstellingen;
 • het Suvat team met de teamleiders van de diverse teams gericht op de geestelijke ontwikkeling en ondersteuning van alle deelnemers van Eldad community;
 • een bestuur met een secretaris, een penningmeester en een voorzitter gericht op de vertaling van beleid naar uitvoering.

 

Buiten de Eldad community is er een betrokken raad van aanbeveling bestaande uit geestelijk leiders van verschillende kerkgemeenschappen welke gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op vraagstukken betreffende de Eldad community.

Het Suvat team, het bestuur en de raad van aanbeveling ontvangen geen honorarium en declareren geen onkosten voor hun werkzaamheden. Het voorgangersechtpaar maakt geen deel uit van het bestuur.

Vanuit de familie-cultuur worden alle betrokkenen bij Eldad community als gelijkwaardige deelnemers beschouwd met een in de statuten vastgelegde verantwoordelijkheid voor de leiders binnen de teams en bestuur.

Binnen Eldad community zijn de volgende teams actief:

 • Aanbiddingsteam
 • Eldad Lab
 • Onderweg in Liefde (huwelijk- en gezinsbediening)
 • Logistiek- en welkomstteam
 • Ministry team
 • Inside-Outreach team (toerusting en evangelisatie)
 • Onderwijsteam
 • Sozo team
 • Speelstad team (baby’s, peuters)
 • Speldad team (kleuters, kinderen, tieners)
 • Suvat team
 • Vertaal team

FINANCIEN

Afwezigheid van winstoogmerk

Eldad community heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de doelstelling van het kerkgenootschap te verwezenlijken.

Werving en beheer van gelden

Eldad community verwerft haar inkomen door giften van particulieren, welke aan de kerk deelnemen. Hiertoe worden op de zondagse bijeenkomsten collecten gehouden tevens worden giften ontvangen welke digitaal worden overgemaakt.

Tevens worden er activiteiten georganiseerd waar een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers als tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

Beheer van vermogen

Eldad community heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct aangewend aan de doelen van de Eldad community. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor doelen op de middellange termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. Onttrekkingen van de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel waartoe de bestemmingsreserve is gevormd en/of op aangeven van het bestuur.

Het financieel instrument “beleggen” wordt op dit moment niet door Eldad community gebruikt.

Bestedingenbeleid

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting wordt vastgesteld door het bestuur. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Om aan de visie invulling te geven, de plannen uit te voeren en de doelen te behalen is in de gemeente een voorgangersechtpaar werkzaam. De meeste beschikbare middelen worden hiervoor aangewend.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Apostolische Strategische Planning Toolkit (ASP)

De ASP toolkit is een hulpmiddel voor geestelijk leiders om de cultuur, structuur en het doel van hun organisatie te bepalen.

Eldad Lab

Eldad lab is het team van de Eldad community die de stimulering van onderwijs behartigt.

Ministry team

Het ministry team van de Eldad community biedt voorbede en gesprek voor persoonlijk herstel in ieder opzicht.

Sozo team

Sozo is een Grieks woord en betekent redding, genezing en bevrijding en is de naam voor het team met deze bediening.

 

Speelstad

Speelstad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor baby’s en peuters.

Speldad

Speldad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor kinderen.

Suvat team

Suvat is de wiskundige term voor verandering en versnelling. Het Suvat team is de naam van het leidersteam bestaande uit de geestelijke leiders van de teams van de Eldad community.