Beleidsplan Eldad community 

INLEIDING

In dit beleidsplan wordt ingegaan op het actuele beleid van de Eldad community voor 2020.

Naam en contactgegevens:

Naam: Eldad community

Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 30, 6713MC Ede

Postadres: Karssenstraat 40, 6717 MT Ede

email: info@eldad.nl

website https://eldad.nl

Bankrekening nummer NL97 INGB 0000 677 177

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 09218627

RSIN/fiscaal nummer  822106310

Eldad community is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend naar Nederlands recht. Het kerkgenootschap is opgericht in 1989 en in 2009 als Eldad ingeschreven bij de KvK.

GRONDSLAG EN DOELSTELLING

Eldad community heeft als doelstelling de verkondiging van het evangelie van het nieuwe verbond op grond van de persoon van Jezus Christus en op grond van het door de Heilige Geest geïnspireerde profetische woord -de bijbel, die het schriftelijke verslag van Gods verbondsreis met de mensheid is- en de daaruit voortvloeiende verbindende geloofsovertuigingen van dat nieuwe verbond, het betere verbond!

Eldad community heeft een positieve toekomstverwachting voor mens en samenleving.

De missie

Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader.

De Visie

Het meebouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur in welke mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld.

Eldad community maakt deze missie en visie concreet door:

 • het organiseren van samenkomsten, zowel wekelijks als aanvullend indien gewenst;
 • het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie.

Het karakter van de samenkomsten en de activiteiten van Eldad community kennen de volgende prioriteit:

 • Het richten van de focus op de merkbare aanwezigheid van God.
 • Het scheppen van gelegenheid om Zijn woorden te ontvangen en te beantwoorden.
 • Het scheppen van gelegenheid voor het ontvangen van heelheid en gezondheid naar geest, ziel en lichaam.
 • Het scheppen van gelegenheid dat mensen elkaar geestelijk en fysiek kunnen ontmoeten,

De formele organisatievorm van Eldad community is kerkgenootschap. Het karakter wordt echter gekenmerkt door een familie-cultuur naar bijbels voorbeeld in het nieuwe verbond.

BELEID VOOR 2020

Aanleiding en proces

Op 2 december 2019 zijn door het Suvat team de beleidsplannen van de bedieningsteams voor 2020 besproken, in het licht van de bredere beleidsvisie voor Eldad community zoals hieronder uiteengezet. Deze beleidsvisie voor 2020 is besproken in de Suvat meeting van 16 december en is vervolgens voorgelegd aan het bestuur. Deze beleidsvisie is in gezamenlijkheid met Suvat en bestuur geaccordeerd tijdens de vergadering van 20 januari 2020, en het voorgenomen beleid is toegelicht aan de community tijdens de gemeentevergadering op 29 januari 2020.

Doel en visie

Centraal in de beleidsvisie voor 2020 staat het verlangen om in bewuste aanraking te zijn met de manifeste aanwezigheid van God – Vader, Zoon en Heilige Geest. Vanuit deze connectie in Hen willen we, zowel als community als persoonlijk, uitdrukking geven aan deze manifestatie door impact te hebben op onze omgeving. Dat wil zeggen, in onze relaties in onze families, op het werk, in verenigingsverband en zowel in onze eigen buurt en stad, als in het land en daarbuiten. We voelen ons hierin gesteund door ontvangen profetische woorden die de erfenis van dertig jaar Eldad benadrukken, in combinatie met toekomstbeelden van perioden van groei en doorbraak (Steve Hogan, leider New Hope Community Church, en Robert (Bob) Muncy, leider The House of Praise for All People, New York state, oktober 2018).

Maatschappelijke context anno 2020

Deze beleidsvisie landt in een Nederlandse samenleving die onder toenemende spanning lijkt te staan, waarin polarisatie en het aanzetten van verschillen de meer gebruikelijke weg lijkt te worden (veelal anoniem via Facebook, Twitter, Instagram), in plaats van gesprek en gezonde dialoog op basis van relatie en wederzijds respect. In veel discussies lijkt het voorheen marginale verheven te worden tot het nieuwe normaal, leidend tot een nieuwe intolerantie van het oude. Veel van deze discussies raken ook aan normen en waarden die bediscussieerd worden in de christelijke wereld, en die daarmee het Godsbeeld van veel mensen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan discussies over LHBT+, abortus, kindervaccinatie, obesitas, burn-out, etc. Maar ook in bredere zin maatschappelijke discussies over voedselproductie en dierenwelzijn, het klimaat, stikstof en de gevolgen voor de agrarische- en bouwsector. Het vraagt van ons om sterk te staan in onze identiteit in Hen, en vanuit een Christus gecentreerde politiek- en maatschappijvisie te reageren op de noden om ons heen.

Geestelijke prioriteiten voor 2020

Eén en ander heeft geleid tot de volgende punten als geestelijke prioriteiten voor 2020:

 • Intimiteit, identiteit en impact: het scheppen van gelegenheid voor focus op de aanwezigheid van God – Vader, Zoon en Heilige Geest, een veilige plaats (fysiek en geestelijk) om een ontmoeting met Hen te hebben. Vanuit geborgenheid (intimiteit; één zijn met Christus), acceptatie en herstel (gevolg-verandering), volgt impact (als nieuwe schepping) op de omgeving. Dat breidt zich als een olievlek uit: op de mensen om ons heen, op onze stad, op de wereld, ieder vanuit zijn of haar unieke gaven en talenten;
 • Uitdrukking geven aan (apostolisch) familie zijn: het scheppen van gelegenheid dat mensen elkaar kunnen ontmoeten (fysiek in community), dieper uitdrukking geven aan wat het betekent om (apostolisch) familie te zijn. Een gezamenlijke uitdrukking van Zijn manifeste aanwezigheid. Hierin neemt iedereen een eigen en bijzondere plaats in: kinderen, tieners, jongvolwassenen, gezinnen en 50+’ers, maar is het gemeenschappelijk uitgangspunt dat we allen gekend zijn in Hem, Christus in ons;
 • Vrijheid, ervaring en onderwijs: het scheppen van gelegenheid voor eenieder (individuen, gezinnen) om Zijn woorden te ontvangen, voor hen om in vrijheid te beantwoorden (heelheid / gezondheid naar geest, ziel en lichaam). Belangrijke prioriteiten hierin zijn aanbidding en onderwijs. We bouwen voort op wat we al ontvangen hebben (i.e. de erfenis), maar blijven ons uitstrekken naar meer van de Vader, het Woord en de Geest (komend jaar specifiek: drie-eenheidstheologie, christologie).

Uitwerking geestelijke prioriteiten in structuur en cultuur van de community

Centraal in het community-zijn staat het ervaren van cultuur. Dit is gedefinieerd in de 12 cultuurthema’s die een belangrijk uitgangspunt blijven in het uitleven en cultiveren van onze geestelijke prioriteiten. Dit krijgt enerzijds gestalte in de wekelijkse samenkomsten op de zondagochtend, waar de focus is op aanbidding/worship en ontmoeting met Hen, relatie en familie-zijn, bemoediging en gebed/ministry. In de preken is de focus vanuit de 5-voudige bediening vooral op de apostolisch-profetische koers en onderwijs. Anderzijds wordt in 2020 gestart met doordeweekse samenkomsten in huiskamersetting (‘community groepen’), waar de focus is op connectie, identiteit en impact (vanuit de 5-voudige bediening: herder en evangelist), verwerking en verdieping, laagdrempelig deelnemen, groeien en vertrouwen.

Uitwerking geestelijke prioriteiten in aandachtspunten per bedieningsteam

In algemene zin is de focus van de bedieningsteams het toerusten van mensen en faciliteren van activiteiten op de zondagen, en daarnaast naar vermogen investeringen voor groei en doorbraak door gerichte evenementen en activiteiten. Hierop volgend hebben we als Suvat team het volgende beleidsvoorstel kunnen formuleren, op basis van de beleidsplannen per team:

 • Logistiek: elke zondag
  • Werving bedieners beamer (2 personen) en stoelen klaarzetters (2 personen)
 • Aanbidding: elke zondag
  • Daarnaast maandelijks één aanbiddingsavond en één oefenavond voor het team
  • Naar vermogen ondersteuning bij aanbidding in huiskamersetting (i.e. de nieuw te vormen community groepen)
 • Speelstad en SpelDad: meerdere zondagen per maand een programma voor kinderen:
  • Tweede zondag: familiedienst in reguliere samenkomst (pilot t/m zomer 2020)
  • Eerste, derde en vierde zondag: Speelstad en SpelDad bijeenkomsten voor babies, peuters, kleuters en kinderen (op termijn tieners)
  • Vijfde zondag: Speelstad bijeenkomst voor babies en peuters, SpelDad bijeenkomst naar vermogen (ondersteuning vanuit community deelnemers)
  • Veiligheid: schriftelijke uitwerking (samen met bestuur) van uitgangspunten over BHV, risico-inventarisatie en –evaluatie, signalering, mishandeling/misbruik
  • Toekomstbestendigheid: uitkijken naar iemand met visie en passie voor tieners
 • Onderwijs: ondersteuning van apostolisch-profetische koers, in het bijzonder:
  • Investeren in verdieping drie-eenheidstheologie, christologie
  • Ondersteunen van zondagse en doordeweekse samenkomsten met onderwijs
  • Voorbereiding onderwijsprogramma (o.b.v. Het Betere Verbond, De Mythe van het Voorgangerschap, etc.)
 • Onderweg in Liefde: groeien in gezonde identiteit, relaties, huwelijken en gezinnen:
  • Ondersteunen groei in innerlijke gezondheid en identiteit
   • Sozo: beschikbaarheid van vraag-gestuurde Sozo-sessies voor innerlijke genezing en bevrijding
   • Ministry: bidden en profeteren voor persoonlijke noden en genezing tijdens zondagse samenkomsten
  • Ondersteunen gezonde relaties, huwelijken en gezinnen:
   • Huwelijksvoorbereidingstrajecten
   • Individuele gesprekken met echtparen of gezinnen
   • Activiteiten/evenementen voor echtparen of gezinnen (bv. workshop ‘Onze kinderen doelbewust liefhebben’ ter support van opvoeding)

Aandachtspunten leidersteams (Suvat en bestuur) voor 2020

Doel leidersteams: geestelijke en materiële/financiële uitwerking van de missie en visie van Eldad

 • Suvat team: vertegenwoordiging facetten van 5-voudige bediening, geestelijke visie + besluiten, support voor leiders van community groepen
 • Bestuur: materieel en financieel beleid, signaleren en adviseren -> doorwerking van geestelijke visie op community-niveau, ook in communicatieve zin (o.a. website)

ORGANISATIE

Het leiderschap wordt vormgeven door:

 • een apostolisch leiderschapsechtpaar, tevens voorgangersechtpaar, met een overkoepelende verantwoordelijkheid voor de Eldad community en een internationale oriëntatie vanuit de beschreven doelstellingen;
 • het Suvat team met de teamleiders van de diverse teams gericht op de geestelijke ontwikkeling en ondersteuning van alle deelnemers van Eldad community;
 • een bestuur met een secretaris, een penningmeester en een voorzitter gericht op de vertaling van beleid naar uitvoering.

Buiten de Eldad community is er een betrokken raad van aanbeveling bestaande uit geestelijk leiders van verschillende kerkgemeenschappen welke gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op vraagstukken betreffende de Eldad community.

Het Suvat team, het bestuur en de raad van aanbeveling ontvangen geen honorarium en declareren geen onkosten voor hun werkzaamheden. Het voorgangersechtpaar maakt geen deel uit van het bestuur.

Vanuit de familie-cultuur worden alle betrokkenen bij Eldad community als gelijkwaardige deelnemers beschouwd met een in de statuten vastgelegde verantwoordelijkheid voor de leiders binnen de teams en bestuur.

Binnen Eldad community zijn de volgende teams actief:

 • Aanbiddingsteam
 • Eldad Lab
 • Onderweg in Liefde (huwelijk- en gezinsbediening)
 • Logistiek- en welkomstteam
 • Ministry team
 • Inside-Outreach team (toerusting en evangelisatie)
 • Onderwijsteam
 • Sozo team
 • Speelstad team (baby’s, peuters)
 • Speldad team (kleuters, kinderen, tieners)
 • Suvat team
 • Vertaal team

FINANCIEN

Afwezigheid van winstoogmerk

Eldad community heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de doelstelling van het kerkgenootschap te verwezenlijken.

Werving en beheer van gelden

Eldad community verwerft haar inkomen door giften van particulieren, welke aan de kerk deelnemen. Hiertoe worden op de zondagse bijeenkomsten collecten gehouden tevens worden giften ontvangen welke digitaal worden overgemaakt.

Tevens worden er activiteiten georganiseerd waar een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers als tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

Beheer van vermogen

Eldad community heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct aangewend aan de doelen van de Eldad community. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor doelen op de middellange termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. Onttrekkingen van de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel waartoe de bestemmingsreserve is gevormd en/of op aangeven van het bestuur.

Het financieel instrument “beleggen” wordt op dit moment niet door Eldad community gebruikt.

Bestedingenbeleid

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting wordt vastgesteld door het bestuur. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Om aan de visie invulling te geven, de plannen uit te voeren en de doelen te behalen is in de gemeente een voorgangersechtpaar werkzaam. De meeste beschikbare middelen worden hiervoor aangewend.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Apostolische Strategische Planning Toolkit (ASP)

De ASP toolkit is een hulpmiddel voor geestelijk leiders om de cultuur, structuur en het doel van hun organisatie te bepalen.

Eldad Lab

Eldad lab is het team van de Eldad community die de stimulering van onderwijs behartigt.

Ministry team

Het ministry team van de Eldad community biedt voorbede en gesprek voor persoonlijk herstel in ieder opzicht.

Sozo team

Sozo is een Grieks woord en betekent redding, genezing en bevrijding en is de naam voor het team met deze bediening.

 

Speelstad

Speelstad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor baby’s en peuters.

Speldad

Speldad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor kinderen.

Suvat team

Suvat is de wiskundige term voor verandering en versnelling. Het Suvat team is de naam van het leidersteam bestaande uit de geestelijke leiders van de teams van de Eldad community.