Beleidsvisie Eldad community 2021

In dit beleidsplan wordt ingegaan op het actuele beleid van de Eldad community.

Beleidsvisie Eldad community 2021

Aanleiding en proces

Het jaar 2020 is in veel opzichten anders verlopen dan dat we eind 2019 in onze beleidsvisie voor 2020 hadden kunnen voorzien. De wereldwijde corona crisis en de in Nederland geldende beperkingen ten aanzien van samenkomen hebben ons gedwongen om stil te staan bij de aspecten van het ‘waarom, hoe en wat’ van kerk-zijn. De huidige corona crisis schept gelegenheid om stil te staan bij onze visie op kerk-zijn en op welk pad de Vader, Zoon en Heilige Geest ons leiden, vanuit de erfenis die we al in Hen ontvangen hebben (Efeze 1:4-14).

Naast deze ingrijpende, onverwachte en externe gebeurtenis is 2020 ook het jaar geweest waarin de leiderschapstransitie van Eldad Community zich verder ontplooid heeft. Gerard en Gerda Keurentjes hebben zich gaandeweg teruggetrokken uit hun rol als voorgangers, ten gunste van het verder ontwikkelen van een gedeeld en wederzijds dienend leiderschapsmodel gebouwd op de fundamenten van de vijfvoudige bediening (Efeze 4:7-13). Het Suvat team is bezig om verdere invulling te geven aan de betekenis van de vijfvoudige bediening voor de leiderschapsteams van Eldad Community. Er heeft een formele leiderschapsoverdracht plaatsgevonden op 13 juli 2020 waarbij de apostolische rol van Patrick en Lisan Witte bevestigd is en is er een gezamenlijke visiedag van Suvat en bestuur geweest op 12 september 2020.

Tijdens de Suvat meetings van 26 oktober en 9 november 2020 zijn het teamfunctioneren in de vijfvoudige bediening en andere gaven (Romeinen 12; 1 Korinthe 12) en de geestelijke prioriteiten voor 2021 besproken. Op basis hiervan is op 23 november 2020 een eerste versie van deze beleidsvisie besproken. Een herziene versie hiervan is besproken op 14 december 2020 tezamen met het bestuur. Doel is om deze beleidsvisie vast te stellen tijdens de vergadering van 11 januari 2021, en het voorgenomen beleid toe te lichten aan Eldad Community tijdens een gemeentevergadering die gepland is op zondagavond 14 februari 2021.

Doel en visie

Verbondenheid is een kernwoord in de beleidsvisie voor 2021. Hiermee wordt bedoeld:

 • onze moeiteloze verbondenheid met de Vader, Zoon en Heilige Geest;
 • onze verbondenheid met elkaar als Eldad Community;
 • verbondenheid met de wereld om ons heen.

Wij staan voor een herwaardering van het belang van samenzijn, van community-zijn, waarin ieder naar elkaar omziet, en waarin ieder eigen gaven en talenten te brengen heeft die bijdragen aan het Lichaam van Christus. Denk bijvoorbeeld aan de gaven van God en de gaven van de Geest (Romeinen 12; 1 Korinthe 12).

Hierin is het van het grootste belang dat de activiteiten die wij ontplooien om uitdrukking te geven aan community-zijn starten vanuit een herkenning, waardering en verering van de wie God is. Dat wil zeggen: de eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest; hun op de ander gerichte, zelf-gevende Liefde en vreugdevolle onderlinge verbondenheid, waarin Ieder uniek is zonder de Ander te overheersen. Het is de goedheid van God om ons te betrekken in Zijn Liefde. Door de mens Jezus Christus, hebben wij deel gekregen aan het Betere Verbond om niets. Het eerste doel is dus om ons meer bewust te worden van onze moeiteloze verbondenheid met Hen (punt 1 hierboven).

Vanuit onze verbondenheid in Hen, is het tweede doel (aansluitend bij punt 2 hierboven) om uiting te blijven geven aan onze verbondenheid met elkaar als Eldad Community. We zijn geroepen om ‘als geliefde zonen en dochters te leven in de realiteit van de hemel op aarde’ (visie Eldad Community), en om ‘mee te bouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur waarin mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld’ (missie Eldad Community). Dit doen we door onszelf in dienstbaarheid aan elkaar te geven, waarin iedereen is uitgenodigd om bij te dragen vanuit zijn of haar talenten of gaven.

Het derde en laatste doel is, om vanuit onze moeiteloze verwevenheid met Hen en onze betrokkenheid op elkaar, het Licht te mogen zijn voor de wereld (punt 3 hierboven). Hierin is het opnieuw van belang om stil te staan bij het werk van Jezus voor allen, en de uitstorting van de Heilige Geest op iedereen, waardoor ieder mens mag leven in verbondenheid met God. We moeten ons hierbij realiseren dat we er voor open blijven staan om ons beeld van God te blijven aanpassen aan hoe Hij zich aan ons openbaart. Dit geldt voor alle drie de punten zoals hierboven beschreven: 1) ons beeld van God door Zijn zelf-openbaring in Jezus en door de Heilige Geest; 2) ons beeld van community-zijn, waarin ieder dienstbaar is aan het geheel en 3) ons beeld van de wereld om ons heen, waarin we geroepen zijn om de ander wakker te maken voor Christus’ waarheid die al in hem of haar aanwezig is.

Geestelijke prioriteiten voor 2021

Eén en ander heeft geleid tot de volgende punten als geestelijke prioriteiten voor 2021:

 • Wakker worden voor onze verbondenheid met God: het scheppen van gelegenheid voor focus op de eenheid van God – Vader, Zoon en Heilige Geest, en een veilige plaats (fysiek en geestelijk) om onze verbinding met Hen te ontdekken. Vanuit geborgenheid (één zijn met Christus) en herstel, volgt impact. Dat breidt zich als een olievlek uit: op de mensen om ons heen, op onze stad, op de wereld, ieder vanuit zijn of haar unieke gaven en talenten;
 • Verbinding en verwondering; als community verenigd zijn in Christus: het scheppen van gelegenheid voor iedereen om Zijn woorden te herkennen en ontvangen, en om in vrijheid te beantwoorden. We bouwen voort op wat we al ontvangen hebben. Dat wil zeggen: onze erfenis in Hen (Efeze 1), de woorden van Jezus, openbaringen in de geschiedenis door het spreken van vele geloofsgetuigen, de apostelen profeten en de kerkvaders, maar meer in het bijzonder ook de erfenis c.q. het ‘DNA’ van Eldad Community, zoals uitgedrukt in de statuten, geloofspunten, cultuurwaarden (zie website), maar ook in de levens van Eldad Community deelnemers. Het gaat hierin niet om onderlinge overeenstemming over een theologie of aspecten van het evangelie, maar om het met elkaar blijven ontdekken en adoreren wie Jezus Christus is en hoe Hij zich aan ons openbaart;
 • Uitdrukking geven aan community en familie zijn: het scheppen van gelegenheid dat mensen elkaar kunnen ontmoeten (op de zondagen, in de community groepen; fysiek of online) en dieper uitdrukking geven aan wat het betekent om familie te zijn. Hierin kunnen de gaven van God leidend zijn (iedereen is uitgenodigd mee te bouwen vanuit eigen, unieke gaven). Dit heeft impact, dat in het bijzonder tot uitdrukking komt in: profetische onderscheiding en uitdrukking (in bv. kunst), bedienen en toerusten van hen die in nood zijn, het onderwijzen van de radicale boodschap van Jezus, bemoediging en het onderhouden van een community van dankbaarheid, vriendelijke en ruimhartige vrijgevigheid (van je tijd, geld, hart, leven), toegewijd, visionair, nederig en dienend leiderschap en vreugdevolle, hoopvolle compassie voor de ander.

Uitwerking geestelijke prioriteiten in structuur en cultuur van de community

Om invulling te geven aan de geestelijke prioriteiten organiseren we samenkomsten. Hierin staan centraal: het blijven inzetten op verbinding, met Gods aanwezigheid, met elkaar, en met de wereld. We willen in toenemende mate stimuleren dat community deelnemers zelf groeien in het verstaan van Zijn stem, en de manifestatie van Zijn aanwezigheid in hun dagelijks leven. De structuur en cultuur van onze community komt voornamelijk tot uiting in de (online en real life) samenkomsten die we hebben op de zondagen, en met de community groepen. Beide vormen van samenkomen zijn een goede basis voor iedereen om vanuit vrijheid betrokken te zijn bij de activiteiten van Eldad Community, om Zijn Woord te horen, en elkaar aan te moedigen in het leven met Hen in het hier en nu.

Hieronder volgt voor beide vormen een nadere toelichting op de beoogde invulling voor 2021.

Samenkomsten op de zondagen

We gaan er vanuit dat we de komende tijd nog voornamelijk online zullen samenkomen, totdat de besmettingscijfers dalen en/of de vaccinatiegraad hoog genoeg is. In onze ‘exit-strategie’ maken we geen gebruik van onze religieuze uitzonderingspositie, maar bewegen we mee met het afschalen van maatregelen voor culturele instellingen (bibliotheken, musea, theaters, etc.). We zijn ons terdege bewust dat we geen experts zijn, en volgen de landelijke adviezen en baseren ons op de informatie die beschikbaar is via het Corona Dashboard van de Rijksoverheid en het RIVM. Dat gezegd hebbende, is de algemeen beoogde invulling van de zondagen de komende tijd als volgt:

 • 1e zondagen

Langere tijd van (online) aanbidding, onder leiding van Lyke en Aron, om mensen de gelegenheid te geven om in eigen woonkamer mee te kunnen zingen. Aanvullend Tafel met de Heer vieren in kleine groepjes (break-out rooms).

 • 2e zondagen

Ongedwongen genieten van het leven met Jezus en met elkaar. Zoek elkaar op in klein verband, ga samen wandelen, of een kopje koffie drinken bij iemand die je juist nooit ziet in deze tijd. Zorg voor verbondenheid! In het bijzonder willen we deze alternatieve manier van familie-zijn ook benutten om de kinderen centraal te stellen en gerichte aandacht te geven, door bijvoorbeeld een boswandeling of andere gezamenlijke activiteit.

 • 3e zondagen

Online samenkomst met meer focus op het uitwerken van de apostolische visie en onderwijs, ergens op de diepte in gaan, maar wel in een kort format. Verdere invulling geven aan onderwijs in lijn met de missie/visie/geloofspunten. Nadere toelichting op de inhoudelijke lijnen die in de video’s van de community groepen voorbij komen. In aanvulling hierop kunnen er gerichte(re) themavonden georganiseerd worden waarin er meer tijd en aandacht is om – in een kleinere groep van geïnteresseerden – te discussiëren.

 • 4e zondagen

Idealiter: fysieke samenkomst, met focus op “viering” en familie zijn (‘feestochtend’). Zodra dit weer kan: zie de algemene indicatie van de ‘exit-strategie’ hierboven. Inzetten op die punten die juist in een grotere groepsetting extra krachtig zijn / kracht bij gezet kunnen worden. De sporadische vijfde zondagen kunnen hier ook voor ingezet worden.

Er is een kleine ‘samenkomstgroep’ samengesteld n.a.v. de visiedag om zich in de eerste plaats hierop te richten: hoe kunnen elementen van ‘viering’ en ‘familie zijn’ invulling krijgen tijdens fysieke diensten in het Marnix? Deze samenkomstgroep geeft gerichte suggesties aan Suvat en bestuur om de invulling van de samenkomsten verder vorm te kunnen geven. De samenkomstgroep gaat als een projectgroep in het verlengde van de community groepsleiders functioneren, die nu ook al bezig zijn met het dragen van een gedeelte van het samenkomen van Eldad community. In eerste instantie zal de samenkomstgroep bestaan uit Patrick en Lisan, Hanneke en Thanja. De samenkomstgroep kan desgewenst hulp/expertise vragen vanuit de bedieningsteams.

Community groepen

Net als voor de zondagse samenkomsten geldt dat het samenkomen van de community groepen de komende tijd waarschijnlijk ook nog niet volledig in real life zal zijn. De community groepen kunnen ieder voor zich bekijken hoe er invulling gegeven wordt aan het in kleine groepen bij elkaar komen. Dit kan er voor iedere community groep weer anders uitzien.

In het algemeen zijn de vijf community groepen die nu draaien allen georganiseerd op een tweewekelijks ritme, op de dinsdag- of donderdagavonden. Leidend in de avonden zijn – in lijn met de visie zoals hierboven verwoord – verbinding met God, met elkaar en met de wereld. Relatie staat centraal, en dit wordt verder invulling gegeven door gezamenlijk met alle community groepen de videoserie ‘Restoring the Shack’ te bekijken. Alle groepen zijn op moment van schrijven ongeveer halverwege de serie, en zullen naar verwachting richting de zomervakantie van 2021 de serie afronden. De community groepsleiders zullen samen met Suvat en bestuur evalueren hoe het eerste jaar is gegaan, en hoe er vanaf najaar 2021 vervolg gegeven zal worden aan de community groepen.

Uitwerking geestelijke prioriteiten in activiteiten en thema’s

Het Suvat-team ziet de huidige situatie ook als een gelegenheid om onze manier van community-zijn op meer fundamentele wijze anders invulling te geven. Deze situatie biedt een kans voor eenieder om in toenemende mate Zijn aanwezigheid in ons dagelijks leven te (h)erkennen en dat met elkaar te vieren, en elkaar daarin aan te moedigen. We zijn ons terdege bewust dat iedereen een eigen reis hierin maakt, en niet iedereen even ‘ver’ is. Hier willen we ons komend jaar meer op gaan richten, waarbij activiteiten en thema’s meer zelf-organiserend worden vormgegeven, de focus meer is op activiteiten die bruisen van het leven met Jezus, en dit als vanzelf leidt tot mensen die zich daar (be)dienend voor in willen zetten. Het Suvat en bestuur willen graag met de community deelnemers in gesprek om in gezamenlijkheid te ontdekken welke activiteiten hieruit kunnen ontstaan. Dit betekent dat de bedieningsteams in de enge zin van het woord een stapje terug doen om prioriteit te kunnen geven aan het samen zoeken naar concrete(re) invullingen de volgende activiteiten en thema’s:

 1. Samenkomen rond de Vader als gezin – (bijvoorbeeld in het Nieuwe Jeruzalem)

Hoe richten we ons op het ontmoeten met God en bij Hem zijn? Iedereen kan zelf God horen en ervaren, maar we doen dat wel graag samen met elkaar. Online werkt dat niet altijd even goed, in real life kunnen we nog niet samen zingen, maar wat dan wel? We willen groeien in het ontdekken hoe het samenkomen eruit kan zien als iedereen zelf op een eigen manier God kan ervaren, en we ook waarderen dat dit er anders uit kan zien (bijvoorbeeld ook in stilte, bidden, profeteren, etc.). Dit vereist ook laagdrempelig onderwijs voor deelnemers die hier nieuw in zijn (Gods stem verstaan, profetie, etc.). Zie verder het laatste punt over onderwijs.

Een concreet voorbeeld van God ontmoeten en bij Hem zijn kan door de Nieuwe Jeruzalem bediening: op lage frequentie worden er in 2021 oefenmomenten georganiseerd door Rien voor Eldad community deelnemers, gerelateerd aan het nieuwe boek van Rien (Leven vanuit het nieuwe Jeruzalem; uitgebreid met: Bij Jezus zijn, getuigenissen uit het nieuwe Jeruzalem). Dit zijn mooie momenten waarin onderwijs en ervaring (profetie, ontmoeting) samenkomen.

Verder is er een actieve voorbede groep ontstaan die tweewekelijks met elkaar bidden en indrukken van de Vader ontvangen: voor de community en voor de wereld.

Er zou ook een laagdrempelige profetiegroep kunnen ontstaan voor hen die meer dan het basisniveau van profeteren hebben, met als doel: het samen oefenen/praktiseren van richtinggevende profetie.

 1. Samen leven: zorg en aandacht voor elkaar – (in het bijzonder de kinderen)

Naast het ontmoeten van God staat verbinding met elkaar centraal. Hoe geven we uiting aan samen-zijn, vieren, etc. Dit gebeurt onder andere via de community groepen, maar kan ook individueler voor mensen die ‘buiten de boot’ dreigen te vallen in deze tijd. In de meest simpele vorm start dit al met ‘gewoon’ een maaltijd met elkaar genieten, bij iemand thuis, het leven met elkaar delen. Zoals hierboven aangegeven kan de tweede zondag hier in het bijzonder aan besteed worden.

Verder is het belangrijk om meer stil te staan bij hoe het samen leven eruit ziet. We willen komend jaar stappen zetten in het weer met elkaar gaan leven. De video’s die nu in de community groepen bekeken worden geven genoeg gelegenheid om op thema’s (bijvoorbeeld genezing, evangelisatie) verder te praten: hoe ziet dit er in je dagelijks leven uit?

In het bijzonder is het ‘samen leven’ ook gericht op de kinderen: we willen met hen samen leven, waarin ‘kerk-zijn’ weer een feestje is in plaats van een ‘moetje’. Kinderen willen leven zien en doen; ze prikken door ‘religie’ heen. Ons perspectief is dat door vreugdevol het leven met de kinderen te delen, ze in geloof kunnen opgroeien met nog minder bagage dan wij. Hierin willen we niet meer in ‘samenkomsten’ denken, maar in samen leven en relatie creëren. Overvloeiend leven vanuit Liefde, zoals het logo van Eldad uitstraalt. Van daaruit ontstaat ook de ruimte om in gesprek te gaan.

 1. Onderwijs in de breedte en de diepte – (de radicale boodschap van Jezus verwoorden)

Om al het bovenstaande verder gestalte en inhoud te geven, is er behoefte aan onderwijs op verschillende niveaus:

Ten eerste is dit op ‘instapniveau’; (nieuwe) deelnemers van Eldad community op laagdrempelige wijze meenemen in de basisbeginselen van bijvoorbeeld profetie, het Betere Verbond, etc. Er is al genoeg ‘erfenis’ aanwezig om dit te kunnen faciliteren, bijvoorbeeld de welkomstcursus/avonden (Sijbrand en Hanneke) en de onderwijsreeks over het Betere Verbond, inclusie het nieuwe Jeruzalem-leven met Jezus (Rien, Eddie en Patrick).

Ten tweede is dit ter verdieping op de geloofspunten en apostolische koers van Eldad community; om dit ons verder eigen te maken. Ook hier zijn er al aanwezige bronnen om bij aan te kunnen haken, bijvoorbeeld het boek ‘In het licht van de uitnodiging’ (Baxter Kruger), de vertaling van het boek Cosmos Reborn (John Crowder) dat naar verwachting in de loop van 2021 uitgebracht wordt en de collegereeks ‘Introduction to the Trinitarian Faith’ (Baxter Kruger) die op eigen gelegenheid gevolgd kan worden door Eldad community deelnemers. Bij voldoende animo zou een kleine groep dit in gezamenlijkheid aan kunnen schaffen en kunnen volgen.

Voor beide ‘niveaus’ geldt dat de basis wordt gelegd tijdens de zondagse samenkomsten en in de community groepen, maar dat er gelegenheid is om gericht met geïnteresseerden hier aanvullende activiteiten voor te organiseren.

 

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Ministry team

Het ministry team van de Eldad community biedt voorbede en gesprek voor persoonlijk herstel in ieder opzicht.

Speelstad

Speelstad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor baby’s en peuters.

Speldad

Speldad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor kinderen.

Suvat team

Suvat is de wiskundige term voor verandering en versnelling. Het Suvat team is de naam van het leidersteam bestaande uit de geestelijke leiders van de teams van de Eldad community.