Beleidsvisie Eldad community 2022

In dit beleidsplan wordt ingegaan op het actuele beleid van de Eldad community.

Maatschappelijke context anno 2021

Het jaar 2021 is voor kerkelijk Nederland een uitdagend jaar geweest. Na het ‘coronajaar’ 2020 was het kerkelijk landschap al goed opgeschud en werden we gedwongen opnieuw stil te staan bij het invulling geven aan kerk-zijn. Met de grootschalige introductie van de corona vaccinaties in 2021 lijkt het er echter op dat het maatschappelijk en christelijk debat eerder nog steviger en grilliger gevoerd wordt dan vorig jaar. Nu zaken als vrijheid van godsdienst en lichamelijke integriteit nog nadrukkelijker deel worden van deze pandemie, is het voor kerken in Nederland een nog grotere uitdaging om verwelkomend, solidair en verbindend te blijven.

Ook als Eldad hebben we hier volop mee te maken gehad, qua vorm meebewegend met de corona maatregelen (online, hybride, fysiek) en qua inhoud ons herbezinnend op het ‘waarom’ van samenkomen (zie nadere uitwerking verderop in dit document). Nu ten tijde van schrijven van deze visie (najaar 2021) de besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen weer hoog zijn, blijft onze koers ongewijzigd: wij hebben een optimistische toekomstvisie – vrij van angst, we kijken naar Jezus en leren van Hem om zorg te dragen voor onze medemens, en te lijden omwille van de ander. Ook blijven we net als Jezus verwelkomend naar eenieder, zonder aanzien des persoons.

Met als achtergrond deze maatschappelijke context en de inbedding van Eldad daarin is de beleidsvisie voor 2022 opgeschreven. De visie bouwt voort op de strategische lijn die al in 2021 uiteen is gezet, met aandacht voor een nadere uitwerking van de conclusies van de samenkomstgroep en de implicaties daarvan voor de structuur van de zondagen. Deze visie is besproken in de Suvat bijeenkomst van 8 november en een gezamenlijke bijeenkomst van Suvat en bestuur op 13 december. Het bestuur organiseert een gemeentevergadering op 30 januari 2022 om deze visie nader toe te lichten aan de deelnemers van Eldad Community.

Visie, doelen en geestelijke prioriteiten – geactualiseerd op basis van beleidsvisie 2021

Ons richten op de goedheid van God, Hen aanbidden, indrukken van Hen ontvangen, en ontmoeting met zorg en aandacht voor elkaar zijn kernwaarden die altijd centraal hebben gestaan in het DNA van Eldad. Dit is wie wij zijn en wat we met elkaar willen blijven uitdragen, zeker en misschien wel des te meer in de tijd waarin we nu leven. Vorig jaar hebben we dit verlangen samengevat in het woord ‘verbondenheid’. Verbondenheid blijft daarom een kernwoord in de beleidsvisie voor 2022. We geloven in het belang van community-zijn, waarin ieder naar elkaar omziet en unieke gaven meebrengt. Dit vindt enerzijds zijn oorsprong in het wezen van de Drie-eenheid in Wie wij geloven. Anderzijds helpt het ons om in liefde uit te blijven strekken naar de wereld om ons heen.

Concreet gaat het om:

Onze onvoorwaardelijke verbondenheid met de Vader, Zoon en Heilige Geest

De activiteiten die wij ontplooien om uitdrukking te geven aan community-zijn starten altijd vanuit een herkenning, waardering en verering van wie God is. Dat wil zeggen: de eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest; hun op de ander gerichte, zelf-gevende Liefde en vreugdevolle onderlinge verbondenheid, waarin Ieder uniek is zonder de Ander te overheersen. Het is de goedheid van God om ons te betrekken in Zijn Liefde. Door de mens Jezus Christus, hebben wij deel gekregen aan het Betere Verbond om niets. Het eerste doel is om ons bewust te zijn en blijven van onze onvoorwaardelijke verbondenheid met Hen.

Geestelijke prioriteit: het scheppen van gelegenheid voor focus op de eenheid van God, en een veilige plaats (fysiek en geestelijk) om onze verbinding met Hen te ontdekken.

Onze verbondenheid met elkaar als Eldad Community

Vanuit onze verbondenheid in Hen, is het tweede doel om uiting te blijven geven aan onze verbondenheid met elkaar als Eldad Community. We zijn geroepen om ‘als geliefde zonen en dochters te leven in de realiteit van de hemel op aarde’ (visie Eldad Community), en om ‘mee te bouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur waarin mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld’ (missie Eldad Community). Dit doen we door onszelf in dienstbaarheid aan elkaar te geven.

Geestelijke prioriteit: het met elkaar in vrijheid adoreren wie Jezus Christus is en hoe Hij zich aan ons openbaart – aan iedereen uniek en aan ons allen collectief. Gelegenheid scheppen om dit in en van elkaar te herkennen, ontvangen en beantwoorden.

Onze verbondenheid met de wereld om ons heen

Het derde doel is, om vanuit onze moeiteloze verwevenheid met Hen en onze betrokkenheid op elkaar, het Licht te mogen zijn voor de wereld. Dit is gestoeld op het werk van Jezus voor allen, en de uitstorting van de Heilige Geest op iedereen, waardoor ieder mens mag leven in verbondenheid met God. We zijn geroepen om de ander wakker te maken voor Christus’ waarheid die al in hem of haar aanwezig is.

Geestelijke prioriteit: impact maken in de wereld door: profetische onderscheiding en uitdrukking (in bv. kunst); bedienen en toerusten van hen die in nood zijn; het onderwijzen van de radicale boodschap van Jezus; bemoediging en het onderhouden van een community van dankbaarheid; vriendelijke en ruimhartige vrijgevigheid (van je tijd, geld, hart, leven); toegewijd, visionair, nederig en dienend leiderschap; en vreugdevolle, hoopvolle compassie voor de ander.

Specifieke visie op het samenkomen

In lijn met bovenstaande visie, doelen en geestelijke prioriteiten, en naar aanleiding van het beleidsvoornemen van vorig jaar, heeft de samenkomstgroep een nadere uitwerking gemaakt van de visie op het samenkomen. Deze staat hieronder beknopt weergegeven.

Onze verbondenheid, door en met Jezus, maakt dat mensen een echte ontmoeting kunnen hebben met God, en dat de kerk zich kan onderscheiden van andere vormen van sociaal samenkomen van mensen in deze wereld. Onze community met elkaar vindt zijn oorsprong in onze relatie met God, en ontleent haar bestaansrecht daar ook aan. Dit betekent dat ons samenkomen in de eerste plaats draait om het kennen, ontdekken, waarderen, etc. van het Woord van God – Jezus (1 Kor 2:2).

We hebben elkaar nodig om door elkaars verhalen meegenomen te worden in wie God is en hoe Hij zich aan ons laat zien (Heb. 10:23-25). We mogen elkaar herinneren aan en bevestigen in onze ware identiteit in Hen (Joh. 14:20). Zo is het samenkomen een stimulans van het besef, het stil zijn, het zelf horen en zien, met elkaar rondom bv. maaltijden, het uitspreken van verwondering, ons gehoor daaraan geven door bemoediging, gebed, etc. Het resultaat is dat het [de Geest, het plezier] gaat stromen; beweging bij mensen in hun leven met God.

Vanuit het Fundament (Christus) zijn de vormen van samenkomen vrijwel eindeloos en slechts ingeperkt door onze creativiteit en de randvoorwaarden (maatschappelijk, praktisch, etc.) die de tijd aan ons stelt. De sacramenten (doop, avondmaal) hebben een belangrijke (liturgische) rol in het waarderen van het Woord van God, evenals onderwijs; om te prikkelen, te inspireren, uit te dagen om verder te gaan in het leven met en vanuit Christus.

Kortom, Christus openbaart zich door het openen van het Woord en het breken van het brood (Lucas 24). Voor ons betekent dit, dat het leren kennen van Hem (door o.a. onderwijs) en het waarderen van onze verbondenheid met Hen (door o.a. de sacramenten) centraal staan in ons samenkomen. Dit onderscheid ons als kerk, en geeft betekenis aan onze onderlinge community. Vanuit deze basis, kunnen we al naar gelang de situatie zich ontwikkelt onze vormen van samenkomen variëren, toespitsen, etc. (“Anchored to the Rock, geared to the time”).

Uitwerking in structuur en cultuur van de community

Community deelnemers verstaan Zijn stem, en herkennen de manifestatie van Zijn aanwezigheid in hun dagelijks leven. In de samenkomsten staat daarom centraal: het met elkaar vieren van Gods aanwezigheid en zijn betrokkenheid op ons en op de wereld. Dit uitgangspunt proberen we in al onze vormen van samenkomen zichtbaar en voelbaar terug te laten komen, in lijn met de visie op het samenkomen zoals hierboven verwoord. We komen samen op de zondagen en in de community groepen, zodat iedereen vanuit vrijheid betrokken kan zijn bij Eldad Community, om Zijn Woord te horen, en elkaar aan te moedigen in het leven met Hen in het hier en nu.

Hieronder volgt voor beide vormen een nadere toelichting op de beoogde invulling voor 2022. We gaan er vanuit dat we fysiek kunnen blijven samenkomen zoals we dat sinds september 2021 weer zijn gaan doen, dat wil zeggen: wekelijks op locatie (in het Marnix college). Mocht er noodzaak zijn om te schakelen (zie maatschappelijke context hierboven), zullen het Suvat en bestuur nader communiceren over een eventueel gewijzigde structuur via de digitale nieuwsbrief.

Samenkomsten op de zondagen

1e zondagen: aanbiddingsdienst + Avondmaal

Langere tijd van aanbidding in de aula van het Marnix, onder leiding van het aanbiddingsteam. Aanvullend Tafel met de Heer vieren, plenair of in kleine groepen.

2e zondagen: community ochtend met kinderactiviteit

Community groepen wisselen elkaar af om gedurende het jaar een informele tijd van samen zijn en community te organiseren met en voor de kinderen. Betrokkenheid op elkaar, met elkaar het Leven met Hen onderling delen, door een gezamenlijke binnen- of buitenactiviteit. Dit is een uiting van samen leven (zie ook onder – “uitwerking in thema’s”), met een speciale plek en aandacht voor de kinderen. Het bestuur zal een handzaam kader aanreiken dat de community groepsleiders kunnen gebruiken voor het organiseren en faciliteren van deze samenkomsten.

3e zondagen: gezamenlijke familie-viering

Samenkomst in de aula van het Marnix waarbij in gezamenlijkheid de focus is op ‘viering’ en familie-zijn (‘feestochtend’). Inzetten op die punten die juist in een grotere groepsetting extra krachtig zijn / kracht bij gezet kunnen worden: o.a. samenzang, ministry/profetie, een kort woord, een gezamenlijk spel of activatie met de kinderen, etc. De sporadische 5e zondagen kunnen hier ook voor ingezet worden. In tegenstelling tot de 2e zondagen, waarbij de focus meer is op de onderlinge betrokkenheid en het vieren van elkaars talenten, staat op de 3e zondag centraal het vieren van wie God is – voor ons, en met elkaar, maar met nadruk op de Waarheid van en over Hen. Deze samenkomst wordt voornamelijk door en vanuit de bedieningsteams georganiseerd en gefaciliteerd.

4e zondagen: onderwijsochtenden

Samenkomst met focus op het uitwerken van de apostolische visie en onderwijs, ergens op de diepte in gaan, maar wel in een kort format. Verdere invulling geven aan onderwijs in lijn met de missie/visie/geloofspunten. Nadere toelichting op de inhoudelijke lijnen die in de video’s van de community groepen voorbij komen. In aanvulling hierop kunnen er gerichte(re) themavonden georganiseerd worden waarin er meer tijd en aandacht is om – in een kleinere groep van geïnteresseerden – te discussiëren.

Community groepen

De vier community groepen die nu draaien zijn allen georganiseerd op een tweewekelijks ritme, op de dinsdag- of donderdagavonden. De community groepen kunnen ieder voor zich bekijken hoe er invulling gegeven wordt aan het in kleine groepen bij elkaar komen. Leidend in de avonden zijn – in lijn met de visie zoals hierboven verwoord – verbinding met God, met elkaar en met de wereld. Relatie staat centraal, en dit wordt verder invulling gegeven door gezamenlijk met alle community groepen de videoserie ‘Restoring the Shack’ te bekijken. In het seizoen 2021-2022 wordt een selectie van het onderwijs bekeken (één video per maand) en wordt de andere avond per maand benut om het aspect van ontmoeting meer centraal te stellen (een maaltijd, gezamenlijk gesprek, etc.).

Uitwerking in activiteiten en thema’s

Tijdens de gemeentevergadering van 2021 zijn drie thema’s uitgewerkt die we met elkaar verder invulling willen geven, door meer zelf-organiserend te focussen op activiteiten die bruisen van het leven met Jezus. Dit betekent dat we samen zoeken naar concrete(re) invulling van de volgende activiteiten en thema’s (waarbij de bedieningsteams zich faciliterend opstellen):

Samenkomen rond de Vader als gezin – (bijvoorbeeld in het Nieuwe Jeruzalem)

We willen groeien in het ontdekken hoe het samenkomen eruit kan zien als iedereen zelf op een eigen manier God kan ervaren, en we ook waarderen dat dit er anders uit kan zien (in stilte, bidden, profeteren, etc.). Een concreet voorbeeld van God ontmoeten en bij Hem zijn kan door de Nieuwe Jeruzalem bediening: op lage frequentie worden er in het seizoen 2021-2022 oefenmomenten georganiseerd door Rien, Clemens en Martine voor Eldad community deelnemers, gerelateerd aan de boeken van Rien. Dit zijn mooie momenten waarin onderwijs en ervaring (profetie, ontmoeting) samenkomen. Verder is er een actieve voorbede groep ontstaan die tweewekelijks met elkaar bidden en indrukken van de Vader ontvangen: voor de community en voor de wereld.

Samen leven: zorg en aandacht voor elkaar – (in het bijzonder de kinderen)

Naast het ontmoeten van God staat verbinding met elkaar centraal. In de meest simpele vorm start dit al met ‘gewoon’ een maaltijd met elkaar genieten, het leven met elkaar delen. Zoals hierboven aangegeven kan de tweede zondag hier in het bijzonder aan besteed worden. Ook de video’s die in de community groepen bekeken worden geven gelegenheid om op thema’s (bijvoorbeeld genezing, evangelisatie) verder te praten: hoe ziet dit er in je dagelijks leven uit?

In het bijzonder is het ‘samen leven’ ook gericht op de kinderen: we willen met hen samen leven, waarin ‘kerk-zijn’ iets feestelijks is in plaats van iets verplichts. Kinderen willen leven zien en doen; ze prikken door ‘religie’ heen. Ons perspectief is dat door vreugdevol het leven met de kinderen te delen, ze in geloof kunnen opgroeien met nog minder bagage dan wij. Hierin willen we niet meer in ‘samenkomsten’ denken, maar in samen leven en relatie creëren. Overvloeiend leven vanuit Liefde, zoals het logo van Eldad uitstraalt. Van daaruit ontstaat ook de ruimte om in gesprek te gaan.

Een concreet voorbeeld van samen leven is een idee dat ontstaan is om de kinderen en ouders te dienen en bedienen in een gezamenlijke activiteit rondom de bladeren van genezing.

Onderwijs in de breedte en de diepte – (de radicale boodschap van Jezus verwoorden)

Om al het bovenstaande verder gestalte en inhoud te geven, is er behoefte aan onderwijs op verschillende niveaus. We hebben door de geschiedenis heen veel ontvangen en mogen dit toepassen en integreren in waar we als Eldad Community voor staan. Zoals aangegeven doen we dit op de onderwijszondagen. Dit gaat enerzijds om het met elkaar uitleven van de basisbeginselen van bijvoorbeeld profetie, het Betere Verbond, etc. Anderzijds gaat dit om het ons verder eigen maken van de geloofspunten en apostolische koers van Eldad community. Dit laatste wordt ook vanuit Eldad Productions ondersteund, bijvoorbeeld met het uitgeven van het boek ‘De Kosmos Herboren’ van John Crowder, dat aan het begin van 2022 gepland staat.

Vooruitblik en dromen voor de langere termijn

Het Suvat denkt en droomt ook over de langere termijn van Eldad Community. Enkele indrukken en wensen komen hierbij naar voren. Zo is er geloof voor een groep die op gaat staan om zich te verdiepen in richtinggevende profetie. Ook zijn er vanuit voorbede indrukken voor verdere impact op de eigen stad, ons land en de wereld, onder andere door evangelisatie en zending. Vanuit het perspectief van ministry gaan de harten uit naar genezing – bladeren van genezing voor de volken. Het verlangen is om qua onderwijs stappen te gaan maken naar een eigen curriculum, ondersteund vanuit Eldad Productions, om breder dan Eldad Community te kunnen bedienen. We geloven dat Eldad een uniek geluid te bieden heeft dat steeds beter gehoord mag worden (‘de demper mag eraf’ – profetisch beeld Seth Dahl), met een bereik dat steeds groter wordt (beeld van ‘de raderen en de tandwielen’) en we werken hier naartoe vanuit overtuiging en rust (wij-in-Hen, Hij-in-ons – het beeld van de stekkerdoos, ‘met elkaar ingeplugd bij Hen’).

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Ministry team

Het ministry team van de Eldad community biedt voorbede en gesprek voor persoonlijk herstel in ieder opzicht.

Speelstad

Speelstad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor baby’s en peuters.

Speldad

Speldad is de naam voor het team dat zich richt op de zorg voor kinderen.

Suvat team

Suvat is de wiskundige term voor verandering en versnelling. Het Suvat team is de naam van het leidersteam bestaande uit de geestelijke leiders van de teams van de Eldad community.