Wat Wij Geloven

 

Over het begrip en gebruik van het woord ‘geloven’:
Hiermee bedoelen wij de Realiteit (Zijn betrouwbaarheid, een cadeau aan ons) die ons na het zien van de waarachtigheid van Jezus, en na het op welke manier dan ook door ons horen van Zijn stem, ons de instemming gaf aan Die openbaring. Het is het samengaan van woord en Geest dat leidt tot de realisering en constatering van ‘geloven’. Het is niet ons geloof wat redding gaf, maar Christus in ons in wie we geloven!

Wat wij geloven- de Essentie!

We verlangen ernaar Jezus en onze Vader steeds beter te leren kennen.
Deze overtuiging komt mede voort uit onze toewijding aan de bijbel.

Wij geloven dat de bijbel hierbij een hulpmiddel is, echter boven dit, geloven
wij dat de Geest van God
de Essentie, het Wezenlijke en de Werkelijkheid
boven de vormen is van wie en wat wij zoeken en waarderen!
En met dit, omarmen wij ook de mysteries van onbeantwoorde vragen.

 Als we iets niet begrijpen is dat een uitnodiging tot meer vertrouwen
in Degene die het universum in handen heeft en alles in allen vervult!

We erkennen de honger in ons naar dingen die Jezus verheerlijken!

Noot vooraf: de tekst cursief en tussen haakjes is ter overdenking!

Wij geloven in een goede God en Vader, die zich persoonlijk laat kennen.
Wij geloven dat God liefde is.
Wij geloven dat ook jij geliefd bent!

God is ALTIJD goed, Hij is Licht in Wie geen duisternis is, in Hem is geen kwaad aanwezig. De aarde is vol van de vriendschap van Hem(1)!
(Onze pijnen en verliezen kunnen ons verblinden voor het Goede dat ons omringt: echter de genade wordt constant uitgegoten evenals het Leven en Licht waardoor de illusie van duisternis wordt weggeduwd!)

Wij geloven in God de Zoon, Christus Jezus, de Gezalfde, verheven boven alles en iedereen! De afdruk en afstraling van de Vader, Mensenzoon, Vrede-Rots en Redder(2), de Eerstgeborene, de Amen, de Trouwe en waarachtige Getuige, Israel(3), Koning en zoveel Meer!

Wij geloven dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is, en dat Hij de mens in Zijn beeld en gelijkenis als man en vrouw geschapen en bedoeld heeft(4).

Wij geloven in God de heilige Geest; heilige geestesadem, volmaakte trooster, persoonlijke helper, raadsvrouwe, kracht en vereniger(5)

Wij geloven dat in de Drie-enige God, in Hun goddelijke dans van relatie alles is geschapen: ieder mens, elke plant, elk subatomair deeltje. God houdt van Zijn schepping en houdt hierin van onze deelname. Dat is de Drie-enige God die Hun hart en liefde voor de schepping met ons deelt(6).
(Drie-enige God: Het zijn niet drie goden en we hebben het ook niet over één God met
drie hoedanigheden, zoals een man die tegelijkertijd echtgenoot, vader en werknemer kan
zijn. Hij is één God en hij is drie personen en elk van deze drie is ten volle en volkomen
de Ene.)

Wij geloven in elkaar als mensen met door God gegeven gaven en talenten(7).

Wij geloven in de eenheid van bovennatuurlijk en natuurlijk leven(8).

Wij geloven in engelen: dienende geesten ‘voor wie redding gaan beërven’(9).

Wij geloven dat de bijbel -voor ons als grondslag, het door de heilige Geest geïnspireerde profetische woord(10) is, het schriftelijke verslag van Gods verbondsreis met de mensheid!
(De bijbel is alleen het Woord van God te noemen in de betekenis dat Jezus Christus het
ware Woord van God is. De bijbel is het geïnspireerde getuigenis van dat Woord van God
welke Jezus Christus is – het vleesgeworden Woord.
En alleen Jezus Christus is het onfeilbare, volmaakte en goddelijke Woord van God.
In het voort-durende gesprek met Christus en met de kerk -in die volgorde, aanvaarden wij
de bijbel als gezaghebbend.)

We lezen de bijbel met een historische contextuele en Christocentrische interpretatie en met begrip van de voortgaande openbaring van God.
(Betreffende theologie: de waarachtigheid is, dat de beste theologie een beschrijvend
antwoord is op wat God onthult door de aan-biddende kerk, die reageert op de Geest en
het woord. Theologie is studie over het kennen van God. Dogma’s zijn overtuigingen over
een bepaald onderwerp uit de bijbel, zoals doop etc. Dogma’s kunnen een helder licht
werpen op de betekenis van een bijbels begrip, maar ze dienen dienstbaar te blijven en
geen ‘starre meesters’ te worden. Het blijft altijd om het kennen van God gaan!)

Wij geloven dat het Koninkrijk van God -de hemel op aarde, in de manifestatie van Zijn aanwezigheid van aangezicht tot Aangezicht-, vandaag beleefd kan worden. De vervulling van Gods verbonden met Abraham en David(11).

Wij geloven dat iedereen, om met de woorden van Jezus te spreken, door een persoonlijke wedergeboorte Zijn Koninkrijk zal zien en binnen gaan(12).
Betreffende die redding, gegeven door Christus Jezus, geloven wij o.a. dat:
–  Iedereen die door Jezus in een evangelieverhaal genezen of verlost was, op dat
moment door Jezus van hun specifieke ziekte werd “gered”.
(naar het Griekse woord sozo – gered/bevrijd/genezen)
–  Christus als de redding van de wereld verscheen.
Hij is de redding en de incarnatie is die verschijning(13).
Hij heeft een nieuw-beter-verbond met de Vader gesloten(14), welke wij
hebben ontvangen en leven(15).
–  Het kruis is de grootste demonstratie van het verlangen van Jezus om de
mensheid te herstellen, inclusief haar bestaan en de schepping!
(i.p.v. wat velen ervan hebben gemaakt, dat het zou gaan over
een plaatsvervangende straf op Jezus voor de mensheid.
–  Het kruis is de openbaring van Jezus liefde, van onze geweldadigheid en van
de macht van Jezus om te vergeven en te verlossen, dit alles in één(16)!
Christus stierf zonder uitzondering voor allen! De hele mensheid is dus
omringd door die redding die door zijn menswording, dood en opstanding is
bewerkt. Terwijl we nog vijanden waren, stierf Christus voor ons; Christus heeft
de mensheid verzoend met God! In Christus hebben Zij de hele kosmos met
zich verzoend(17).
(Dit alles voor ons, zonder enige veroordeling, om te ontdekken en te
ontvangen = ervaren!’…Zie, nu is het een dag van redding,-…(18)
–  Degenen die door de belijdenis en het praktiseren van hun geloof(19)
deelnemen aan die universele redding “zijn gered [aan het kruis] en worden
gered [naar het Griekse woord theosis: het enige proces van theosis is, dat we
als wij het Woord horen wij het ons ‘herinneren’ (wakker worden); we
herontdekken de ‘nieuwe schepping realiteit’ van genade die ons gegeven is in
de reddende handeling van Jezus Christus].”(20)
–   En er is de toekomstige redding (van de dood): onze laatste opstanding
wanneer we overgaan van de werkelijke dood naar onze onvergankelijke
staat(21).

Wij geloven dat niets ons kan scheiden van de liefde van God(22), wat niet hetzelfde is als dat wij Zijn liefde niet zouden kunnen weerstaan of ontkennen! Wat wij kiezen om te geloven, wordt onze ervaring!
(We weigeren om de hel groter te maken dan Gods genade: kan de mogelijkheid bestaan dat de hel niet het gescheiden van Jezus zijn is, maar dat het de pijn is van het weerstaan van onze redding in Jezus, terwijl wij tegelijkertijd niet aan Zijn ware liefde kunnen ontkomen?)

Wij geloven in de doop door onderdompeling in water, het ontvangen van heilige Geestesadem en de doop met heilige Geestkracht. Onderdompeling in water is de realiteit van jouw gestorven zijn met Christus, het begraven worden en opstaan met Christus. Het is de profetische werkelijkheid van opstanding: de realiteit van de macht over het kwade, om te ervaren en te bevestigen in hoe wij leven. Het is leven door heilige Geestesadem als zichtbare uiting van ons persoonlijk en overwinnend geloof, het leven van ons als nieuwe schepping(23).

Wij geloven betreffende genade dat:
– genade de manifeste invloed is van de gunst van Gods goedheid in ons leven.
– genade de bekrachtigende aanwezigheid van God is, die ons bekwaam maakt om
degenen te zijn en te doen waar God ons toe heeft geschapen: te zijn in
Christus [theosis]!
(En opnieuw: wij nemen hier niet zozeer deel aan om uit te werken om het waar
te laten zijn: we doen dit omdat het waar is(24)!)
– de genade aan een ieder van ons gegeven is naar de maat van de gave van de
Gezalfde(25).
– wij het zijn die mede de maat van onze groei in genade bepalen(26), dit naar het
eigen voorbeeld van Jezus(27).
– wij geloven dat we toenemen in de kracht van genade o.a. door: naar Zijn stem te
horen -onze verbondenheid in relatie(28), door hoe wij over elkaar spreken(29),
en door het ontvangen van elkaar -genadegaven, en de bediening van apostelen,
profeten, verkondigers, herders en leraars(30).
(In onze erkenning van de invloed van de bediening van die ander, zijn wij
degenen die wel of niet zich onderwerpen aan de eer van wat God in en door die
ander heeft gegeven!)

Het is in die atmosfeer waardoor Jezus in ons, Zijn lichaam, toeneemt en wij de alles overtreffende grootheid van zijn macht aan ons die geloven zullen kennen(31).

Wij geloven in de kerk als familie, als een verloste gemeenschap in een verzoende wereld die als organisatie op aarde bestaat voor allen die het willen ontdekken.
–  We zijn allen getuigen om ook anderen in een ontmoeting met Christus
Jezus(32) te introduceren!
–  En evenzo om als mensen van ‘de nieuwe schepping’ werkelijkheid te geve
aan het leven van de roeping van de mens: gerechtigheid, schoonheid, vrijheid,
waarheid en kracht, geestelijkheid en relaties.
(Het werkt niet om alleen ‘ons hemelse huis’ te geven, dat is meer Plato dan
christelijk!)

Wij geloven in de kerk als lichaam vervuld met de volheid van Christus -de manifestatie van Jezus zelf(33), het geheimenis: Christus in ons in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn(34).

Wij geloven in diversiteit, mensen zijn verschillend, ook in opvatting en mogen dat ook zijn. Wij geloven dat het nieuwe verbond de muren van vijandschap, met alle gevolgen, tussen mannelijk/vrouwelijk, rijk/arm en alle menselijke diversiteiten/etnische groepen heeft afgebroken(35). Het lichaam van Christus bestaat uit personen die gelijk zijn voor God, niemand is inferieur aan iemand anders, op welke manier dan ook. Wij geloven in erkenning van elkaar zowel individueel als ook als kerken!

Wij geloven in gelijkwaardig leiderschap, door -mannen en vrouwen met verschillende gaven, bedieningen en rollen, en die als groep van mensen zonder zelfzuchtige agenda’s samen de missie van het familie-zijn dragen!

Wij geloven in de focus op de groei van krachtige personen -gezond in identiteit, authentiek en bekrachtigd, meer dan op de focus van activiteiten en organisatie.

Wij geloven dat de aarde vol zal worden van de kennis van zijn heerlijkheid(36)!

Wij geloven in de wederkomst van Jezus, de opstanding van de doden en het laatste oordeel.

Wij hebben een positieve toekomstverwachting: ...’omdat de duisternis voorbijgaat en het waarachtige licht reeds schijnt’(37). Wij hebben een hoopvolle en glorieuze finish die het einde van wat was en het begin van een eeuwige staat markeert(38).

Met dit perspectief geloven wij dat het een kenmerk van ons als kerk is, om de aanwezigheid van God als prioriteit te waarderen!
Wij geloven dat het een kenmerk van ons als kerk is om de ander -van klein tot groot- serieus te waarderen; en zodanig dat we er alles aan willen doen om hen in een ontmoeting met God te brengen, om in Zijn liefde onszelf als een gift aan elkaar en de ander te geven!
(En dus niet obsessief introspectief te zijn).

Voor ons als Eldad community is het, als nieuwe verbondskerk en deel van Gods uitbreidende tempel, -de nieuwe schepping(39), om in Zijn glorieuze aanwezigheid van leven en overvloed(40) vervuld te zijn en met dit, dat Zijn getuigenis door ons in manifestatie toeneemt en wij als geliefden(41) mede de aarde met die aanwezigheid vullen!

In de verzekering van onze verbondenheid met Hem -het geënt zijn op de wijnstok(42), -is het vanuit die rust dat we wandelen zoals Hij wandelde(43), in vergeving, in liefde, in gerechtigheid, in vrede en in vreugde(44), terwijl God het mede betuigt én in tekenen én in wonderen en velerlei krachten en uitdelingen van heilige Geestesadem overeenkomstig Zijn wil(45).

Groeiend in de explosieve werkelijkheid van volmaakte vrijheid:
God alles in allen(46), de in woorden bijna niet uit te drukken schoonheid, kennis en volkomen goedheid van de Vader in en door Christus(47); in Hun goddelijke dans van relatie, in Hem, in ons en de schepping, in het altoosdurende heerlijke nieuwe leven -de nieuwe schepping!

 

Verantwoording:
Tekst geformuleerd door Gerard Keurentjes
Bijbelteksten: de Naardense Bijbel © 2017 Skandalon
1) Ps.33:5
2) Hebr.1, Mt.16:16, Mt.16:13,27-28, Jn.1:51, Jes.9:5-6
3)  Lc.3:38, Gen.5:1-3, Dan.7:13-14/Mt.28:18-20, Rom.8:29, Kol.1:15,18, Hebr.1:6,   
     Opb.1:5, Jes.43:10-19 – Opb.3:14
     Ex.4:22       ‘zeggen zul je dan tot Farao:
                         zó heeft gezegd de Ene: mijn zoon, mijn eersteling is Israël!’
     Hosea 11:2 ‘Toen Israël nog jong was kreeg ik hem lief,- uit Egypte heb ik mijn zoon  
                         geroepen.’
     Mt.2:15       ‘En hij is daar gebleven tot aan het einde van Herodes,- zodat in   
                         vervulling gaat wat vanwege de Heer is gezegd
                        door de profeet, als hij zegt:
                         uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen!’
4)   Gen.1:26-28, 2:24
5)   2 Kor.1, Jn.14:15-17, 1 Kor.2, Jac.1:5, 1 Kor.14:12, Rom.8:15, Mt.3:11, Hand.4:31
6)   Gen.1-3, Jn. 17:11, 21-24, Ef. 2:10, Kol.1:15-17
7)   Gen.1:28, Ps.8, 1 Kor.12, Rom.12, 2 Petr.1:3-8
8)   Ef.1:10, Kol.1:15-17,2
9)   Hebr.1:14, Ps.103:20,21
10)   Jes.40:6-8, 2 Tim.3:16, 2 Petr.2:18-21, Rom.15:4, Ps.119:72, Spr.3:14, 8:10, 16:16,
      Kol.1:5-6,9-11, 1 Petr.1:23 – 2:5
11) Gen.12:3/Mt.1:1, 6:10, Ps.110, Hand.2:17-36, Gal.3, 4   
12) Jn.3
13) Jn.14:6, Fil.2:5-10, Kol.1:19-20, Hebr.2:14-17,
14) Hebr.8,9 en 10
15) 2 Kor.3:6
16) Zach.12:10, 1Jn.4:9-10
17) Jn.12:31-32, Rom.5, Rom.11:32,36, 1Kor.15:25-28, 2 Kor.5 (14,15,19), Fil.2:9-11,12-13,        
      Ef.1:9-10, Kol.1:15-19, 1Tim.4:9-10, 2 Tim.1:9-10, 1 Petr.3:18-20, 1 Jn2:2
18) 2Kor.6:2
19) Rom.10:8-10
20) 2Kor.6:18, 1Jn.3:2
21) 1 Kor.15
22) Rom.8:38-39
23) Rom.6, 2 Kor.5:17
24) Ef.2:10, Fil.2:13, 3:14
25) Rom.12:6, Ef.4:7
26) Ef.4:7-16
27) Lc.2:52
28) Jn.15:1-17, 2 Petr.1:3,4
29) Ef.4:29
30) Ef.4:11
31) Ef1:18-23
32) Mt.16:16-19
33) Ef.1:23
34) Col.1:27, 2:2-3
35) Gal.3:28
36) Num.14:21, Jes.11:9b, 60, Ps.8, 110, Dan.2, Hab.2:14, Mt.13:31-33, Opb.21, 22
37) 1Jn.2:8b
38) Gal.1:4, Opb.21-22
39) Ef.2:19-22, 1 Petr.2:4-9
40) Ps.67, Jn.10:10
41) Rom.8:19-21, Opb.21,22
42) Jn.15
43) 1 Jn.2:5,6, Rom.12:11
44) Jn.20:23, Rom.14:17
45) Hebr.2:4
46) 1 Kor.15:28
47) Opb.22:1-5