ANBI

 

De Belastingdienst heeft de Eldad Community te Ede aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan de Eldad Community te Ede aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het bestuur van de Eldad Community bestaat uit een voorzitter (Sijbrand van der Schans), secretaris (Eva de Vries), penningmeester (Hedde Thenu) en leden.

Statutaire naam: Eldad Community

Rekeningnummer: NL97 INGB 0000 6771 77

Publieke naam: Eldad

Kamer van Koophandel nr: KVK 09218627

RSIN/fiscaal nr: 822106310

Bezoekadres: Prins Bernardlaan 30, 6713 MC Ede

Postadres: Karssenstraat 40, 6717 MT Ede

Beleidsplan 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

begroting
batengiften31000
overig0
totaal31000
lastenbeloningen17400
huisvesting6500
afschrijvingen500
catering500
impact lokaal (diaconie)1000
impact globaal (diaconie)1000
administratie600
ab-team en techniek1400
kinderen en tieners500
onderwijs en sprekers1000
algemeen100
leidersteam500
totaal31000
resultaat0
Realisatie 2023

Realisatie 2023

begroting realisatie
batengiften3000029407
overig00
totaal3000029407
lastenbeloningen1740017400
huisvesting59205500
reiskosten5000
afschrijvingen500500
catering500244
diaconie500874
diversen51002233
totaal3000026751
resultaat02656
Post diversen
administratie600689
ab-team en techniek1500404
kinderen en tieners1000405
onderwijs en sprekers1000415
leidersteam1000320
totaal51002233
Realisatie 2022

Realisatie 2022

begroting realisatie
batengiften3000031780
overig00
totaal3000031780
lastenbeloningen1740017400
huisvesting55005000
reiskosten5000
catering500220
diaconie500700
diversen51005070
totaal3000027690
resultaat04090
Post diversen
administratie600450
ab-team en techniek15001600
kinderen en tieners1000360
onderwijs en sprekers1000360
community groepen10001000
suvat01300
totaal51004890
Realisatie 2021

Realisatie 2021

begroting realisatie
batengiften3400030427
overig00
totaal3400030427
lastenbeloningen2550027496
huisvesting35001000
reiskosten5000
catering500102
diaconie1000250
diversen2500703
totaal3400029551
resultaat0876
Post diversen
administratie500223
ab-team500363
kinderen en tieners5000
onderwijs en sprekers5000
community groepen500117
totaal2500703
Realisatie 2020

Realisatie 2020

begroting realisatie
batengiften5250040121
overig00
totaal5250040121
lastenbeloningen3900036984
huisvesting60002735
reiskosten10000
catering500153
diaconie00
diversen6000765
totaal5250040637
resultaat0-515
Post diversen
administratie1000465
ab-team1500146
kinderen en tieners100048
onderwijs en sprekers1500105
community groepen10000
totaal6000765
Realisatie 2019

Realisatie 2019

begroting realisatie
batengiften5250054334
overig00
totaal5250054334
lastenbeloningen4100037017
huisvesting60006272
reiskosten5000
catering400437
afschrijvingen5000
diversen41006170
totaal5250055400
resultaat0-1066
Realisatie 2018

Realisatie 2018

begroting realisatie
batengiften5250045321
overig00
totaal5250045321
lastenbeloningen4100037991
huisvesting60005564
reiskosten5002569
catering400317
afschrijvingen5000
diversen41001739
totaal5250048160
resultaat0-2859
Realisatie 2017

Realisatie 2017

begroting realisatie
batengiften5000056936.59
overig01073.15
totaal5000058009.74
lastenbeloningen4000039990.96
huisvesting60006076
reiskosten6505956.49
catering4001265.93
afschrijvingen12000
diversen17504720.36
totaal5000058009.74
resultaat00

Naam en contactgegevens:

Naam: Eldad community

Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 30, 6713MC Ede

Postadres: Karssenstraat 40, 6717 MT Ede

email: info@eldad.nl

website https://www.eldad.nl

Bankrekening nummer NL97 INGB 0000 677 177

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 09218627

RSIN/fiscaal nummer  822106310

Eldad community is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend naar Nederlands recht. Het kerkgenootschap is opgericht in 1989 en in 2009 als Eldad ingeschreven bij de KvK.

GRONDSLAG EN DOELSTELLING

Eldad community heeft als doelstelling de verkondiging van het evangelie van het nieuwe verbond op grond van de persoon van Jezus Christus en op grond van het door de Heilige Geest geïnspireerde profetische woord -de bijbel, die het schriftelijke verslag van Gods verbondsreis met de mensheid is- en de daaruit voortvloeiende verbindende geloofsovertuigingen van dat nieuwe verbond, het betere verbond!

Eldad community heeft een positieve toekomstverwachting voor mens en samenleving.

De missie

Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader.

De Visie

Het meebouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur in welke mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld.

Eldad community maakt deze missie en visie concreet door:

  • het organiseren van samenkomsten, zowel wekelijks als aanvullend indien gewenst;
  • het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie.

Het karakter van de samenkomsten en de activiteiten van Eldad community kennen de volgende prioriteit:

  • Het richten van de focus op de merkbare aanwezigheid van God.
  • Het scheppen van gelegenheid om Zijn woorden te ontvangen en te beantwoorden.
  • Het scheppen van gelegenheid voor het ontvangen van heelheid en gezondheid naar geest, ziel en lichaam.
  • Het scheppen van gelegenheid dat mensen elkaar geestelijk en fysiek kunnen ontmoeten,

De formele organisatievorm van Eldad community is kerkgenootschap. Het karakter wordt echter gekenmerkt door een familie-cultuur naar bijbels voorbeeld in het nieuwe verbond.

 

FINANCIEN

Afwezigheid van winstoogmerk

Eldad community heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de doelstelling van het kerkgenootschap te verwezenlijken.

Werving en beheer van gelden

Eldad community verwerft haar inkomen door giften van particulieren, welke aan de kerk deelnemen. Hiertoe worden op de zondagse bijeenkomsten collecten gehouden tevens worden giften ontvangen welke digitaal worden overgemaakt.

Tevens worden er activiteiten georganiseerd waar een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers als tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

Beheer van vermogen

Eldad community heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct aangewend aan de doelen van de Eldad community. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor doelen op de middellange termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. Onttrekkingen van de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel waartoe de bestemmingsreserve is gevormd en/of op aangeven van het bestuur.

Het financieel instrument “beleggen” wordt op dit moment niet door Eldad community gebruikt.

Bestedingenbeleid/Beloningen

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting wordt vastgesteld door het bestuur. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Om aan de visie invulling te geven, de plannen uit te voeren en de doelen te behalen is in de gemeente een voorgangersechtpaar werkzaam. De meeste beschikbare middelen worden hiervoor aangewend. Het bestuur en Suvat team ontvangen geen vergoedingen (behalve in het geval van gemaakte onkosten).