Over Eldad Community

Welkom bij Eldad Community in Ede

Wie zijn we en wat is ons hart?

We komen vanuit verschillende achtergronden samen en hebben een gezamenlijk doel. Dat is om het Koninkrijk van de Hemel op aarde gevestigd, en uitgebreid te zien worden. Dit gebeurt door het laten zien van Gods tastbare liefde en kracht van God.

Alles wat we doen is gebaseerd op familie. Dit houdt in dat de liefde van en voor God centraal staat. Vanuit die liefde hebben we elkaar lief. Hierin staat elkaar eren ook centraal: we zien elkaar door de ogen van de Vader. Vanuit de eenheid met God leven we onze levens.

De goedheid van God is de basis van al onze verwachtingen. Ons vertrouwen is in niets anders dan deze goedheid. Dit is een opsomming van de reddende genade van God voor ons mensen. Het is Gods perspectief op de realiteit.

Onze focus ligt op het bewust zijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. We willen vanuit de goedheid van God profeteren en in liefde groeien. Hoe meer we ons bewust zijn van wie Hij is, hoe meer we Zijn liefde gaan laten zien.

Wij zijn een community van aanbidders die de aanwezigheid van God boven alles waarderen. We geloven dat Hij zeer actief geïnteresseerd is in ons leven.

Wij bouwen mee aan een veilige plek. Dat betekent niet dat we perfect zijn. We staan open voor het bovennatuurlijke en voor het mysterie van God. Hierin is voor ons het nemen van risico’s belangrijk. We willen het risico nemen om uit te stappen en volledig op Jezus te vertrouwen.

We hopen dat je:

  • de liefde en de aanwezigheid van God kunt ontmoeten en ervaren.
  • je ware identiteit in God kunt leren kennen.
  • deel van een familie kunt zijn, waarbij je eerlijke en ondersteunende relaties kunt ontwikkelen.
  • leert hoe je in het perspectief van het ‘nieuwe en betere Verbond’ relevante Bijbelkennis praktisch in je leven kunt toepassen.
  • leert om met Jezus samen te werken om de vreugde en kracht van Zijn Koninkrijk in ieder gebied van het leven tot uitdrukking te brengen.
  • toegerust wordt om anderen te helpen.
  • enthousiast raakt voor het normale christelijke leven dat zich kenmerkt door het bovennatuurlijke.

De missie en visie van Eldad

Missie:

Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te leven als geliefde zonen en dochters van de Vader.

Visie:

Het meebouwen aan community met integratie van de hemelse cultuur waarin mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden met impact daarvan op mensen, steden en onze wereld.

In Wie wij geloven

Jezus Christus, de Enige

Voor ons is Jezus Christus het middelpunt van ons geloof1: wij geloven in Hem, wij houden van Hem, wij aanbidden Hem, wij luisteren naar Hem, wij dienen Hem. En door Hem staan ook onze Vader en de Heilige Geest in het middelpunt. En daar zijn wij heel blij mee.

Eldad betekent “God heeft lief.” Wij geloven dat God altijd van ons houdt en heeft gehouden, dat Hij altijd goed is voor ons en de wereld. Het kwaad in de wereld komt niet van God. Gods antwoord op het kwaad is door Hemzelf gegeven: in de persoon Christus Jezus. Omdat de mens voor God kostbaar en waardig is, zijn wij door Jezus in genade aangenomen als kinderen van God.

 

Wij geloven dat God gericht is op relatie met ons en dat die relatie mogelijk is. Wij waarderen theologie die tot meer relatie met Hem leidt. Wij geloven dat in onze relatie met God wij groeien in het zijn zoals Hij is en dat wij zo tot steeds meer zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Wij geloven dat het op aarde steeds meer mag zijn zoals het ook in de hemel is.

Wij geloven ook dat Jezus méér is dan wij nu van Hem zien en ervaren. Wij zijn daarom altijd op zoek naar meer van Hem, onze Vader en de Heilige Geest. Eldad is een gemeenschap die nieuwe (theologische) inzichten omarmt als Jezus ons die aanreikt. Te midden van die veranderingen is er de vrijheid voor elke deelnemer om zijn of haar eigen weg daarmee te gaan.

Onze geloofsovertuiging

Wij geloven in de goedheid van God als Vader, Zoon en Heilige Geest
God is in zichzelf relationeel en is Eén. Deze Drie-eenheid bestaat uit God als Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft ons gemaakt voor relatie en eenheid met Hem. Jezus is de vereniging tussen de Drie-eenheid en de mensheid. Vanuit Gods kant is er daardoor geen scheiding met de mensen. Er is voor ieder mens de voortdurende uitnodiging om door de open deur bij Hem binnen te komen. We zijn opgenomen in een inclusieve familie van geloof, waarin iedereen gelijk is. Voor God is niemand ondergeschikt aan iemand anders, op welke manier dan ook. God is verbonden met alle mensen.

Wij geloven dat we met God verbonden zijn door het nieuwe verbond
De Bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde profetische woord, en is een schriftelijk verslag van Gods verbondsgeschiedenis met de mensen. God biedt voortdurend genadevolle verbonden aan om de relatie met ons te beschermen en te laten groeien2. Jezus stierf om het nieuwe verbond in te stellen. Wanneer dit in geloof wordt ontvangen, maakt dit ieder mens bewust van de relatie met de Vader en vrijheid van de zonde. Met het nieuwe verbond (het Jezus-verbond) zijn de verbonden tussen God en Abraham en David vervuld.

Wij hebben een positieve toekomstverwachting
Wij geloven dat Jezus in de eerste eeuw Zelf kwam en Zijn Koninkrijk op aarde vestigde3. De nieuwe-Jeruzalem-profetie uit Openbaring is hiermee al vervuld: naast de Heilige Geest zijn ook Jezus en onze Vader bij ons en kunnen wij Hem ontmoeten. Dit Koninkrijk groeit en breidt zich uit van heerlijkheid naar grotere heerlijkheid. Met de uitbreiding van het Koninkrijk, wordt het gebed van Koning Jezus geleidelijk beantwoord en wordt het op aarde zoals het is in de hemel (Efeze 1:10). Wij benaderen dit vanuit de geestelijke realiteit van het leven als bewoners van het nieuwe Jeruzalem, die kunnen leven in het licht van de heerlijkheid van Gods stad.

Wij kunnen leven met Jezus in het hier en nu
Wij kunnen in Gods aanwezigheid zijn en die ervaren; iedereen kan profeteren ofwel bemoedigende openbaringen van God ontvangen voor anderen. Wij geloven in Jezus in ons, en wij worden uitgenodigd om deel te nemen aan Zijn ideeën, ingevingen en standpunten. Wij geloven dat ware relatie-waarderende vaders en moeders belangrijk zijn voor geestelijke groei. Wij geloven in de hedendaagse actieve bediening door apostelen, profeten, evangelisten, leraren en herders; evenals in alle bovennatuurlijke gaven en manifestaties van de Heilige Geest. Er is geen rangschikking in het Koninkrijk van God, maar er zijn wel dienende voorbeelden waar naar gekeken kan worden.

Voetnoten

1 Wij geloven en stemmen in met de vroege kerkvaders zoals uitgedrukt in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, in het bijzonder: de leer van de menswording van God in de persoon van Jezus Christus en de Triniteitsleer (er bestaat maar één God, maar deze bestaat uit drie personen). Er valt meer te zeggen over de eschatologische aspecten van deze geloofsbelijdenis, hierin zijn wij onderzoekend onderweg en stellen wij ons open voor nieuwe inzichten van Jezus hierover.

2 Het oude verbond is het enige verbond dat door toedoen van mensen tot stand is gekomen. In dit verbond moet Gods gunst verdiend worden.

Hierin ligt de kern van de historisch-culturele verklaring waarom “de God van het oude verbond” er schijnbaar soms anders uit ziet (wreed en straffend) dan in het nieuwe verbond (liefdevol en reddend). Het oude verbond is door God, conform dit verbond, beëindigd om plaats te maken voor een beter verbond: het nieuwe verbond (2 Korinthe 3:6).

3 De profetieën van Daniël, Mattheüs 24, en de meeste profetieën in Openbaring stonden in verband met de belangrijke historische gebeurtenissen van het jaar 70 na Christus.

Leiderschap Eldad

Eldad heeft een leiderschapsteam voor het beleid en de toerusting van de gemeente. Zij zorgen samen, vanuit een gelijkwaardig leiderschap, dat de missie en visie van de community vormgegeven wordt. Het leiderschapsteam draagt zorg voor het geestelijke beleid, de algehele (apostolische) richting en ontwikkeling van de gemeente.

Omdat Eldad geen onderdeel is van een kerkverband, is er een bestuur dat zich richt op de communicatie, de praktische organisatie en de materiële en financiële uitvoering van het beleid. De rolverdeling tussen leiderschapsteam en bestuur is statutair vastgelegd.

Daarnaast heeft Eldad een aantal praktische teams die rondom de samenkomsten aan de slag zijn: het aanbiddingsteam, ministryteam, kinderteam, voorbedeteam en logistieke team.

Het Eldad leiderschap kiest bewust voor een dienende rol op de achtergrond zodat alle deelnemers van de community zoveel mogelijk ruimte krijgen om hun gaven en talenten te laten zien. Vanuit die visie vind je dan ook geen prominente organisatiestructuur met verantwoordelijkheden, personen en titels op deze site. Vanzelfsprekend is het leiderschap wel aanspreekbaar, vanuit het leiderschapsteam zijn Patrick en Lisan Witte aanspreekpunt en vanuit het bestuur is dit Sijbrand van der Schans. Ook kun je via de mail een vraag stellen via onze contactinformatie.

Communitygroepen

Familie zijn is een belangrijke waarde voor ons. We hebben dan ook veel activiteiten waarbij iedereen welkom is. Deze activiteiten kun je terug vinden op de agenda of op de besloten Facebookpagina van Eldad.

Er zijn enkele communitygroepen waarin we elke twee weken bij elkaar komen. Hierbij wordt samen onderwijs gevolgd of voorbereid en de verdere invulling wordt in elke groep verder vormgegeven. Het onderwijs wordt per jaar samengesteld en is ook verbonden met het onderwijs tijdens de samenkomsten.

Veel van onze deelnemers zijn betrokken bij één of meer vaste activiteiten binnen Eldad. Tijdens die bijeenkomsten vinden we het belangrijk dat we niet alleen met de praktische uitvoering van de taken bezig zijn, maar ook elkaar geestelijk ontmoeten.

Achtergrondinformatie

Kom je al even in Eldad en wil je meer achtergrondinformatie? Dat vind je op de pagina onder de button.

Love scrabble tiles on book page