Eldad Community

Eldad Community, gevestigd in Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: adres@eldad.nlwww.eldad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eldad Community verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Eventuele gezinsopbouw
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via adres@eldad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eldad Community gebruikt je persoonsgegevens alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of activiteiten van de Eldad community bekend te maken
  • Je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten of dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming

Eldad Community neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eldad Community) tussen zit. Eldad Community gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Dit kan doelgroep gericht zijn voor bepaalde activiteiten.

Gebruikelijke kantoor toepassingen voor het bijhouden van een adressen boekje wat gedeeld kan worden met de personen die hierin opgenomen zijn. Deze gegevens zijn voor al deze personen inzichtelijk. Verder wordt voor de financiële administratie ook de gebruikelijke toepassingen gebruikt. Hierin wordt bijgehouden van welke bankrekeningen geld binnen is gekomen.

Microsoft Teams voor het bezoeken van de online bijeenkomsten. De gegevens worden binnen Teams bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan de bijeenkomsten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eldad Community bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Oneindig zolang je betrokken bent bij Eldad Community. De gegevens worden binnen vier weken verwijderd als je zelf aangeeft niet meer betrokken te willen zijn bij Eldad Community of je zelf hier om vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eldad Community verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal vooraf aan je geïnformeerd worden en je kunt hier bezwaar tegen maken (m.u.v. de wettelijke verplichtingen).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie hiervoor onze pagina over cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eldad Community en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar adres@eldad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou van het bij ons bekende e-mail adres te mailen om dit verzoek in te dienen. We kunnen een kopie van je identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Eldad Community wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Eldad Community neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt de gebruikelijke passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via adres@eldad.nl.